IFIP TC6 Open Digital Library

NPC 2010: Zhengzhou, China

Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2010, Zhengzhou, China, September 13-15, 2010. Proceedings

Chen Ding, Zhiyuan Shao, Ran Zheng

Springer, Lecture Notes in Computer Science 6289, ISBN: 978-3-642-15671-7Contents

Keynote Speech

Building a Domain-Knowledge Guided System Software Environment to Achieve High-Performance of Multi-core Processors.

Xiaodong Zhang

 1

Internet-Based Virtual Computing Environment.

Huaimin Wang

 2

Parallelization and Optimization

Vectorization for Java.

Jiutao Nie, Buqi Cheng, Shisheng Li, Ligang Wang, Xiao-Feng Li

 3-17

Just-in-Time Compiler Assisted Object Reclamation and Space Reuse.

Yu Zhang, Lina Yuan, Tingpeng Wu, Wen Peng, Quanlong Li

 18-34

Optimization of Triangular Matrix Functions in BLAS Library on Loongson2F.

Yun Xu, Mingzhi Shao, Da Teng

 35-45

Exposing Tunable Parameters in Multi-threaded Numerical Code.

Apan Qasem, Jichi Guo, Faizur Rahman, Qing Yi

 46-60

LU Decomposition on Cell Broadband Engine: An Empirical Study to Exploit Heterogeneous Chip Multiprocessors.

Feng Mao, Xipeng Shen

 61-75

FDTM: Block Level Data Migration Policy in Tiered Storage System.

Xiaonan Zhao, Zhanhuai Li, Leijie Zeng

 76-90

Parallel Algorithms

Scale-Adaptable Recrawl Strategies for DHT-Based Distributed Web Crawling System.

Xiao Xu, Weizhe Zhang, Hongli Zhang, Binxing Fang

 91-105

Power Efficient Scheduling for Hard Real-Time Systems on a Multiprocessor Platform.

Peter J. Nistler, Jean-Luc Gaudiot

 106-120

Storage Device Performance Prediction with Selective Bagging Classification and Regression Tree.

Lei Zhang, Guiquan Liu, Xuechen Zhang, Song Jiang, Enhong Chen

 121-133

Embedding Algorithms for Bubble-Sort, Macro-star, and Transposition Graphs.

Hyeong-Ok Lee, Hyun Sim, JungHyun Seo, Mihye Kim

 134-143

An Efficient Simulation Algorithm for Cache of Random Replacement Policy.

Shuchang Zhou

 144-154

DABGPM: A Double Auction Bayesian Game-Based Pricing Model in Cloud Market.

Shifeng Shang, Jinlei Jiang, Yongwei Wu, Zhenchun Huang, Guangwen Yang, Weimin Zheng

 155-164

Network

NPA-BT: A Network Performance Aware BitTorrent Traffic Optimization Mechanism.

Chang-you Xing, Li Yang, Ming Chen 0003

 165-176

User Behavior Pattern Analysis and Prediction Based on Mobile Phone Sensors.

Jiqiang Song, Eugene Tang, Leibo Liu

 177-189

ServiceStore: A Peer-to-Peer Framework for QoS-Aware Service Composition.

Jun Jin, Yu Zhang, Yuanda Cao, Xing Pu, Jiaxin Li

 190-199

Identifying Nearest Neighbor Nodes and Connectivity in Three-Dimensional Wireless Sensor Networks Using Poisson Point Field.

Yanhuai Qu, Jianan Fang, Shuai Zhang

 200-209

A Novel Trust Evaluation Model for Mobile P2P Networks.

Xu Wu

 210-219

Parallelization and Optimization (Cluster)

Evaluating and Optimizing I/O Virtualization in Kernel-based Virtual Machine (KVM).

Binbin Zhang, Xiaolin Wang, Rongfeng Lai, Liang Yang, Zhenlin Wang, Yingwei Luo, Xiaoming Li

 220-231

Distributed Stream Processing with DUP.

Kai Christian Bader, Tilo Eißler, Nathan S. Evans, Chris GauthierDickey, Christian Grothoff, Krista Grothoff, Jeff Keene, Harald Meier, Craig Ritzdorf, Matthew J. Rutherford

 232-246

CCIndex: A Complemental Clustering Index on Distributed Ordered Tables for Multi-dimensional Range Queries.

Yongqiang Zou, Jia Liu, Shicai Wang, Li Zha, Zhiwei Xu

 247-261

Online Event Correlations Analysis in System Logs of Large-Scale Cluster Systems.

Wei Zhou, Jianfeng Zhan, Dan Meng, Zhihong Zhang

 262-276

Differentiated Replication Strategy in Data Centers.

Tung Nguyen, Anthony Cutway, Weisong Shi

 277-288

Efficient Pipelining Parallel Methods for Image Compositing in Sort-Last Rendering.

Wei Fang, Guangzhong Sun, Peng Zheng, Tiening He, Guoliang Chen

 289-298

GPU and Multicore

memCUDA: Map Device Memory to Host Memory on GPGPU Platform.

Hai Jin, Bo Li 0001, Ran Zheng, Qin Zhang, Wenbing Ao

 299-313

Adaptive Line Size Cache for Irregular References on Cell Multicore Processor.

Qian Cao, Chongchong Zhao, Junxiu Chen, Yunxing Zhang, Yi Chen 0003

 314-328

Software-Hardware Cooperative DRAM Bank Partitioning for Chip Multiprocessors.

Wei Mi, Xiaobing Feng 0002, Jingling Xue, Yao-Cang Jia

 329-343

Energy-Efficient Scheduling of Real-Time Periodic Tasks in Multicore Systems.

Xiaodong Wu, Yuan Lin, Jian-Jun Han, Jean-Luc Gaudiot

 344-357

The Core Degree Based Tag Reduction on Chip Multiprocessor to Balance Energy Saving and Performance Overhead.

Long Zheng, Mianxiong Dong, Hai Jin, Minyi Guo, Song Guo, Xuping Tu

 358-372

Cloud and Grid Infrastructure

Improve Throughput of Storage Cluster Interconnected with a TCP/IP Network Using Intelligent Server Grouping.

Xuechen Zhang, Guiquan Liu, Song Jiang

 373-389

Evaluate the Performance and Scalability of Image Deployment in Virtual Data Center.

Kejiang Ye, Xiaohong Jiang, Qinming He, Xing Li, Jianhai Chen

 390-401

A Resource Discovery Algorithm in Mobile Grid Computing Based on IP-Paging Scheme.

Yue Zhang, Yunxia Pei

 402-411

JAMILA: A Usable Batch Job Management System to Coordinate Heterogeneous Clusters and Diverse Applications over Grid or Cloud Infrastructure.

Juan Peng, Xiaoyi Lu, Boqun Cheng, Li Zha

 412-422

User-Centric Privacy Preservation in Data-Sharing Applications.

Feng Gao, Jingsha He, Shufen Peng

 423-431

Software Metrics Reduction for Fault-Proneness Prediction of Software Modules.

Yunfeng Luo, Ben Kerong, Lei Mi

 432-441

Network on Chip

A Methodology for Design of Unbuffered Router Microarchitecture for S-Mesh NoC.

Hao Liu, Feifei Cao, Dongsheng Liu, Xuecheng Zou, Zhigang Zhang

 442-451

A Worst Case Performance Model for TDM Virtual Circuit in NoCs.

Zhipeng Chen, Axel Jantsch

 452-461

Convex-Based DOR Routing for Virtualization of NoC.

Guang Sun, Yuanyuan Zhang, Yong Li 0008, Li Su, Depeng Jin, Lieguang Zeng

 462-469

MPSoC Architecture-Aware Automatic NoC Topology Design.

Rachid Dafali, Jean-Philippe Diguet

 470-480

ERA: An Efficient Routing Algorithm for Power, Throughput and Latency in Network-on-Chips.

Varsha Sharma, Rekha Agarwal, Manoj Singh Gaur, Vijay Laxmi, Vineetha V.

 481-490