IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2010: Nanchang, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture IV - 4th IFIP TC 12 Conference, CCTA 2010, Nanchang, China, October 22-25, 2010, Selected Papers, Part I

Daoliang Li, Yande Liu, Yingyi Chen

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 344, ISBN: 978-3-642-18332-4Contents

3-D Turbulence Numerical Simulation for the Flow Field of Suction Cylinder-Seeder with Socket-Slots.

Yanjun Zuo, Xu Ma, Long Qi, Xinglong Liao

 1-8

An Architecture for the Agricultural Machinery Intelligent Scheduling in Cross-Regional Work Based on Cloud Computing and Internet of Things.

Zhiguo Sun, Hui Xia, Wensheng Wang

 9-15

A Comparative Study of Modified Materials of Acetylcholinesterase Biosensor.

Xia Sun, Xiangyou Wang, Wenping Zhao, Shuyuan Du, Qingqing Li, Xiangbo Han

 16-24

A Detection Method of Rice Process Quality Based on the Color and BP Neural Network.

Peng Wan, Changjiang Long, Xiaomao Huang

 25-34

A Digital Management System of Cow Diseases on Dairy Farm.

Lin Li, Hongbin Wang, Yong Yang, Jianbin He, Jing Dong, Honggang Fan

 35-40

A General Agriculture Mobile Service Platform.

Haiyan Hu, Xiaolu Su

 41-47

A Halal and Quality Attributes Driven Animal Products Formal Producing System Based on HQESPNM.

Qiang Han, Wenxing Bao

 48-55

A Metadata Based Agricultural Universal Scientific and Technical Information Fusion and Service Framework.

Yunpeng Cui, Shihong Liu, Sufen Sun, Junfeng Zhang, Huaiguo Zheng

 56-61

A Method to Calibrate the Electromagnetic Tracking Instrument When Measuring Branches of Fruit Trees.

Ding-Feng Wu, Jian Wang, Guomin Zhou, Li-Bo Liu

 62-67

A Method of Deduplication for Data Remote Backup.

Jingyu Liu, Yu-an Tan, Yuanzhang Li, Xue-lan Zhang, Zexiang Zhou

 68-75

A Localization Algorithm for Sparse-Anchored WSN in Agriculture.

Chunjiang Zhao, Shufeng Wang, Kaiyi Wang, Zhongqiang Liu, Feng Yang, Xiandi Zhang

 76-86

A New Method of Transductive SVM-Based Network Intrusion Detection.

Manfu Yan, Zhifang Liu

 87-95

Design and Simulation of Jujube Sapling Transplanter.

Wangyuan Zong, Wei Wang, Yonghua Sun, Hong Zhang

 96-102

A Precision Subsidy Management System for Strawberry Planting in ChangPing District of BeiJing.

Chi Zhang, Tian'en Chen, Liping Chen

 103-109

A Semantic Search Engine Based on SKOS Model Ontology in Agriculture.

Yong Yang, Jinhui Xiong, Shuyan Wang

 110-118

A System for Detection and Recognition of Pests in Stored-Grain Based on Video Analysis.

Ying Yang, Bo Peng, Jianqin Wang

 119-124

A Tabu Search Approach to Fuzzy Optimization of Camellia Oleifera Fertilization.

Qin Song, Fukuan Zhao, Yujun Zheng

 125-130

AgOnt: Ontology for Agriculture Internet of Things.

Siquan Hu, Haiou Wang, Chundong She, Junfeng Wang

 131-137

Auto Recognition of Navigation Path for Harvest Robot Based on Machine Vision.

Bei He, Gang Liu, Ying Ji, Yongsheng Si, Rui Gao

 138-148

An Agricultural Tri-dimensional Pollution Data Management Platform Based on DNDC Model.

Lihua Jiang, Wensheng Wang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie, Youping Cheng

 149-154

An Analysis on the Inter-annual Spatial and Temporal Variation of the Water Table Depth and Salinity in Hetao Irrigation District, Inner Mongolia, China.

Jun Du, Peiling Yang, Yunkai Li, Shumei Ren, Xianyue Li, Yandong Xue, Lingyan Wang, Wei Zhao

 155-177

An Efficient and Fast Algorithm for Mining Frequent Patterns on Multiple Biosequences.

Wei Liu, Ling Chen

 178-194

An Inspection Method of Rice Milling Degree Based on Machine Vision and Gray-Gradient Co-occurrence Matrix.

Peng Wan, Changjiang Long

 195-202

An Intelligent Retrieval Platform for Distributional Agriculture Science and Technology Data.

Xiaorong Yang, Wensheng Wang, Qingtian Zeng, Nengfu Xie

 203-209

Analysis of Factors Influencing the Off-Farm Employment Based on the Method of PLS.

Ying Huang, Yizong Xu

 210-218

Analysis of Income Difference among Rural Residents in China.

Yan Xue, Yeping Zhu, Shijuan Li

 219-226

Analysis of Secretary Proteins in the Genome of the Plant Pathogenic Fungus Botrytis Cinerea.

Yue Zhang, Jing Yang 0001, Lin Liu 0001, Yuan Su, Ling Xu, Youyong Zhu, Chengyun Li

 227-237

Analysis of the Heat Transfer Performance of Vapor-Condenser during Vacuum Cooling.

Gailian Li, Tingxiang Jin, Chunxia Hu

 238-249

Analysis on Dynamic Characteristics of Landscape Patterns in Hailer and around Areas.

Hongbin Zhang, Guixia Yang, Qing Huang, Gang Li, Baorui Chen, Xiaoping Xin

 250-260

Application and Demonstration of Digital Maize Planting and Management System.

Shijuan Li, Yeping Zhu

 261-266

Implement of Fuzzy Control for Greenhouse Irrigation.

Wentao Ren, Quanli Xiang, Yi Yang, Hongguang Cui, Lili Dai

 267-274

Application of Background Information Database in Drought Monitoring of Guangxi in 2010.

Xin Yang, Weiping Lu, Chaohui Wu, Yuhong Li, Shiquan Zhong

 275-281

Application of Fuzzy Clustering Analysis in Classification of Soil in Qinghai and Heilongjiang of China.

Ping Han, Jihua Wang, Zhihong Ma, Anxiang Lu, Miao Gao, Ligang Pan

 282-289

Application of Molecular Imprinting Technique in Organophosphorus Pesticides Detection.

Liu Zhao, Hua Ping, Ling Xiang, Ping Han, Jihua Wang, Ligang Pan

 290-295

Assessing Rice Chlorophyll Content with Vegetation Indices from Hyperspectral Data.

Xingang Xu, Xiaohe Gu, Xiaoyu Song, Cunjun Li, Wenjiang Huang

 296-303

Automated Extracting Tree Crown from Quickbird Stand Image.

Guang Deng, Zengyuan Li, Honggan Wu, Xu Zhang

 304-311

Bayesian Networks Modeling for Crop Diseases.

Chunguang Bi, Guifen Chen

 312-320

Characteristics of Soil Environment Variation in Oasis-Desert Ecotone in the Process of Oasis Growth.

Haifeng Li, Fanjiang Zeng, Dongwei Gui, Jiaqiang Lei

 321-334

Chlorimuronethyl Resistance Selectable Marker Unsuited for the Transformation of Rice Blast Fungus (Magnaporthe Grisea).

Qing Chang, Jing Yang 0001, Lin Liu 0001, Yuan Su, Jinbin Li, Youyong Zhu, Chengyun Li

 335-342

Support Vector Machine to Monitor Greenhouse Plant with Gaussian Loss Function.

Manfu Yan, Qing Zhang, Jianhang Zhang

 343-352

Classification Methods of Remote Sensing Image Based on Decision Tree Technologies.

Lihua Jiang, Wensheng Wang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie, Youping Cheng

 353-358

Computer-Aided Design System Development of Fixed Water Distribution of Pipe Irrigation System.

Mingyao Zhou, Susheng Wang, Zhen Zhang, Lidong Chen

 359-366

Construction and Practice of Information Demonstration Area in Mentougou District of Beijing.

Juan Pan, Na Zhang, Shan Yao, Jian Xu

 367-373

Data Acquisition Method for Measuring Mycelium Growth of Microorganism with GIS.

Juan Yang, Jingyin Zhao, Qian Guo, Yunsheng Wang, Ruijuan Wang

 374-380

Decision Support System for Quantitative Calculation of Crop Climatic Suitability in Hebei Province.

Jing Zhang, Youfei Zheng, Xin Wang

 381-389

Delineation of Suitable Areas for Maize in China and Evaluation of Application for the Technique of Whole Plastic-Film Mulching on Double Ridges.

Chaojie Jia, Wenlong Zhao, Yaxiong Chen, Guojun Sun

 390-400

DEM Simulation and Analysis of Seeds Supply by the Vibrating Seed Box of Magnetic Cylinder Seeder.

Xiuping Shao, Jianping Hu, Yingsa Huang, Fa Liu

 401-408

Design and Experiment of Onboard Field 3D Topography Surveying System.

Mingming Guo, Gang Liu, Xinlei Li

 409-416

Implementation of Agro-environmental Information Service System Based on WebGIS.

Lin Peng, Linnan Yang, Limin Zhang

 417-427

Design and Implementation of Automatic Control System for Rice Seed Tape Winding Units.

Hongguang Cui, Wentao Ren, Benhua Zhang, Yi Yang, Lili Dai, Quanli Xiang

 428-436

Design and Implementation of Crop Potential Model System Based on GIS and Componentware Technology.

Hao Zhang, Li Ding, Guang Zheng, Xin Xu, Lei Xi, Xinming Ma

 437-445

Design and Realization of a VRGIS-Based Digital Agricultural Region Management System.

Xiaojun Liu, Yuou Zhang, Weixing Cao, Yan Zhu 0001

 446-455

Design and Simulation Analysis of Transplanter's Planting Mechanism.

Fa Liu, Jianping Hu, Yingsa Huang, Xiuping Shao, Wenqin Ding

 456-463

Design and Simulation for Bionic Mechanical Arm in Jujube Transplanter.

Yonghua Sun, Wei Wang, Wangyuan Zong, Hong Zhang

 464-471

Design for Real-Time Monitoring System of High Oxygen Modified Atmosphere Box of Vegetable and Fruit for Preservation.

Zhanli Liu, Congcong Yan, Xiangyou Wang, Xiangbo Han

 472-475

Design of Agent-Based Agricultural Product Quality Control System.

Yeping Zhu, Shijuan Li, Shengping Liu, E. Yue

 476-486

Design of ETL Process on Spatio-temporal Data and Study of Quality Control.

Buyu Wang, Changyou Li, Xueliang Fu, Meian Li, Dongqing Wang, Huibin Du, Yajuan Xing

 487-494

Design of Fuzzy Drip Irrigation Control System Based on ZigBee Wireless Sensor Network.

Xinjian Xiang

 495-501

Design of Greenhouse Environmental Parameters Prediction System.

Haokun Zhang, Heru Xue

 502-507

Design of Limb for Parallel Mechanism Based on Screw Theory.

Zhigang Lai, Lixin Li, Ping' an Liu

 508-518

Design of Non-Full Irrigation Management Information System of Hebei Province Based on GIS.

Junliang He, Yanxia Zheng, Shuyuan Zhang

 519-525

The Monitoring System of Water Environment Based on Overlay Network Technology.

Xueliang Fu, Changyou Li, Buyu Wang, Honghui Li, Hailei Ma, Dongnan Zhu

 526-531

Design of Rotary Root Stubble Digging Machine Based on Solidworks.

Xinglong Liao, Xu Ma, Yanjun Zuo

 532-538

Design of the Network Platform Scheme Based on Comprehensive Information Sharing of Zigong City's Characteristic Agriculture.

Wen Lei, Hong Zhang, Lecai Cai

 539-546

Detection of Surface Defects of Fruits Based on Fractal Dimension.

Yongxiang Sun, Yong Liang, Qiulan Wu

 547-554

Detection Technology for Precision Metering Performance of Magnetic-Type Seeder Based on Machine Vision.

Deyong Yang, Jianping Hu, Zuqing Xie

 555-562

Determination of Cr, Zn, As and Pb in Soil by X-Ray Fluorescence Spectrometry Based on a Partial Least Square Regression Model.

Anxiang Lu, Xiangyang Qin, Jihua Wang, Jiang Sun, Dazhou Zhu, Ligang Pan

 563-568

Determination of Thermal Conductivity of Aloe in the Cooling and Thawing Process.

Min Zhang 0003, Huizhong Zhao, Zhiyou Zhong, Jianhua Chen, Zhenhua Che, Jiahua Lu, Le Yang

 569-575

Development and Application of Computer Assisted Breeding System in Rabbit Breeding Farm.

Xibo Qiao, Hongchao Wu, Suping Sun, Mingyong Li, Zhaopeng Wang, Jingui Dong, Xinzhong Fan

 576-581

Development of a Web-Based Information Service Platform for Protected Crop Pests.

Chong Huang, Haiguang Wang

 582-589

Development of Dairy Cattle Registration and Herd Management System.

Hongchao Wu, Xibo Qiao, Xin Luan, Biao Li, Zhongle Chang, Jinghe Tan, Xinzhong Fan

 590-593

Development of the Information Management System for Monitoring Alien Invasive Species.

Hui Li, Ningning Ge, Lingwang Gao, Zuorui Shen, Guoliang Zhang, Zhiyuan Zang, Yi Li

 594-599

Discriminate of Moldy Chestnut Based on Near Infrared Spectroscopy and Feature Extraction by Fourier Transform.

Zhu Zhou, Xiaoyu Li, Peiwu Li, Yun Gao, Jie Liu, Wei Wang

 600-607

Discrimination of Ca, Cu, Fe, and Na in Gannan Navel Orange by Laser Induced Breakdown Spectroscopy.

Mingyin Yao, Jinlong Lin, Muhua Liu, Qiulian Li, Zejian Lei

 608-613

Dynamic Modeling on Nitrogen Assignment in Tobacco.

Peng Zhao, Yuanyuan Shi, Xinming Ma, Shuping Xiong

 614-622

Dynamic Study of Farmers' Information Adoption in China.

Jingjing Zhang, Lu Liu, Jian Zhang, Jinyou Hu

 623-629

Estimation of the Number of Apples in Color Images Recorded in Orchards.

Oded Cohen, Raphael Linker, Amos Naor

 630-642

Impact of Hydraulic Conductivity on Solute Transport in Highly Heterogeneous Aquifer.

Kaili Wang, Guanhua Huang

 643-655

Effects of Different Physical Characteristics on the Compression Molding Quality of Dried Fish Floss.

Hongmei Xu, Li Zong, Shengfa Yuan

 656-668

Electronic Agriculture Resources and Agriculture Industrialization Support Information Service Platform Structure and Implementation.

Xiaoming Zhao

 669-673

Evaluation on the Agricultural Website's Efficiency Based on DEA Method.

Shangmin Deng, Weili Men

 674-680

Examination Method and Implementation for Field Survey Data of Crop Types Based on Multi-resolution Satellite Images.

Yang Liu, Mingyi Du, Wenquan Zhu

 681-690

Experimental Study of the Parameters of High Pulsed Electrical Field Pretreatment to Fruits and Vegetables in Vacuum Freeze-Drying.

Yali Wu, Yuming Guo

 691-697

Experimental Study on the Effects of Compression Parameters on Molding Quality of Dried Fish Floss.

Hongmei Xu, Li Zong, Ling Li, Jing Zhang

 698-710

Extraction of Remote Sensing Information of LONGAN Under Support of "3S" Technology in Guangxi Province.

Xin Yang, Chaohui Wu, Weiping Lu, Yuhong Li, Shiquan Zhong

 711-716

Farmland Irrigation Remote Monitoring System Based on Configuration Software and Multiple Serial Port Communication.

Xiangbo Han, Zhanli Liu

 717-720

Fast Discrimination of Mature Vinegar Varieties with Visible_NIR Spectroscopy.

Yanru Zhao, Shujuan Zhang, Huamin Zhao, Haihong Zhang, Zhipeng Liu

 721-728

Discrimination between Mature Vinegars of Different Geographical Origins by NIRS.

Huishan Lu, Zhengguang An, Huanyu Jiang, Yibin Ying

 729-736

Prediction of Marked Age of Mature Vinegar Based on Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy.

Zhengguang An, Huishan Lu, Huanyu Jiang, Yibin Ying

 737-743