IFIP TC6 Open Digital Library

NPC 2013: Guiyang, China

Network and Parallel Computing - 10th IFIP International Conference, NPC 2013, Guiyang, China, September 19-21, 2013. Proceedings

Ching-Hsien Hsu, Xiaoming Li, Xuanhua Shi, Ran Zheng

Springer, Lecture Notes in Computer Science 8147, ISBN: 978-3-642-40819-9Contents

Session 1: Parallel Programming and Algorithms

A Virtual Network Embedding Algorithm Based on Graph Theory.

Zhenxi Sun, Yuebin Bai, Songyang Wang, Yang Cao, Shubin Xu

 1-12

Access Annotation for Safe Program Parallelization.

Chen Ding, Lei Liu

 13-26

A Fine-Grained Pipelined Implementation of LU Decomposition on SIMD Processors.

Kai Zhang, Shuming Chen, Wei Liu, Xi Ning

 39-48

FRESA: A Frequency-Sensitive Sampling-Based Approach for Data Race Detection.

Neng Huang, Zhiyuan Shao, Hai Jin

 49-60

One-to-One Disjoint Path Covers in DCell.

Xi Wang, Jianxi Fan, Baolei Cheng, Wenjun Liu, Yan Wang

 61-70

Session 2: Cloud Resource Management

A Network-Aware Virtual Machine Allocation in Cloud Datacenter.

Yan Yao, Jian Cao, Minglu Li

 71-82

Research on the RRB+ Tree for Resource Reservation.

Libing Wu, Ping Dang, Lei Nei, Jianqun Cui, Bingyi Liu

 83-93

Totoro: A Scalable and Fault-Tolerant Data Center Network by Using Backup Port.

Junjie Xie, Yuhui Deng, Ke Zhou

 94-105

A Cloud Resource Allocation Mechanism Based on Mean-Variance Optimization and Double Multi-Attribution Auction.

Chengxi Gao, Xingwei Wang, Min Huang

 106-117

A Scheduling Method for Multiple Virtual Machines Migration in Cloud.

Zhenzhong Zhang, Limin Xiao, Xianchu Chen, Junjie Peng

 130-142

Session 3: Parallel Architectures

Speeding Up Galois Field Arithmetic on Intel MIC Architecture.

Kai Feng, Wentao Ma, Wei Huang, Qing Zhang, Yili Gong

 143-154

Analyzing the Characteristics of Memory Subsystem on Two Different 8-Way NUMA Architectures.

Qiuming Luo, Yuanyuan Zhou, Chang Kong, Guoqiang Liu, Ye Cai, Xiao-Hui Lin

 155-166

Software/Hardware Hybrid Network-on-Chip Simulation on FPGA.

Youhui Zhang, Peng Qu, Ziqiang Qian, Hongwei Wang, Weimin Zheng

 167-178

Total Exchange Routing on Hierarchical Dual-Nets.

Yamin Li, Wanming Chu

 179-193

Efficiency of Flexible Rerouting Scheme for Maximizing Logical Arrays.

Guiyuan Jiang, Jigang Wu, Jizhou Sun

 194-206

An Efficient Crosstalk-Free Routing Algorithm Based on Permutation Decomposition for Optical Multi-log2 N Switching Networks.

Xiaofeng Liu, Youjian Zhao, Yajuan Wu

 207-219

Conditional Diagnosability of Complete Josephus Cubes.

Lishan Lu, Shuming Zhou

 220-231

Circular Dimensional-Permutations and Reliable Broadcasting for Hypercubes and Möbius Cubes.

Baolei Cheng, Jianxi Fan, Jiwen Yang, Xi Wang

 232-244

Session 4: Multi-core Computing and GPU

Accelerating Parallel Frequent Itemset Mining on Graphics Processors with Sorting.

Yuan-Shao Huang, Kun-Ming Yu, Li-Wei Zhou, Ching-Hsien Hsu, Sheng-Hui Liu

 245-256

Asymmetry-Aware Scheduling in Heterogeneous Multi-core Architectures.

Tao Zhang, Xiaohui Pan, Wei Shu, Min-You Wu

 257-268

Scalable-Grain Pipeline Parallelization Method for Multi-core Systems.

Peng Liu 0016, Chunming Huang, Jun Guo, Yang Geng, Weidong Wang, Mei Yang

 269-283

An Effective Approach for Vocal Melody Extraction from Polyphonic Music on GPU.

Guangchao Yao, Yao Zheng, Limin Xiao, Li Ruan, Zhen Lin, Junjie Peng

 284-297

Modified Incomplete Cholesky Preconditioned Conjugate Gradient Algorithm on GPU for the 3D Parabolic Equation.

Jiaquan Gao, Bo Li, Guixia He

 298-307

Partition-Based Hardware Transactional Memory for Many-Core Processors.

Yi Liu, Xinwei Zhang, Yonghui Wang, Depei Qian, Yali Chen, Jin Wu

 308-321

Session 5: Miscellaneous

Roadside Infrastructure Placement for Information Dissemination in Urban ITS Based on a Probabilistic Model.

Bo Xie, Geming Xia, Yingwen Chen, Ming Xu

 322-331

Energy Efficient Task Scheduling in Mobile Cloud Computing.

Dezhong Yao, Chen Yu, Hai Jin, Jiehan Zhou

 344-355

BotInfer: A Bot Inference Approach by Correlating Host and Network Information.

Yukun He, Qiang Li, Yuede Ji, Dong Guo 0002

 356-367

Probabilistic QoS Analysis of Web Services.

Waseem Ahmed, Yong Wei Wu

 393-404

A Novel Search Engine to Uncover Potential Victims for APT Investigations.

Shun-Te Liu, Yi-Ming Chen, Shiou-Jing Lin

 405-416