IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2012: Zhangjiajie, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture VI - 6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part I

Daoliang Li, Yingyi Chen

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 392, ISBN: 978-3-642-36123-4Contents

Research on the "Three Networks in One" Orchard Production Information Service System.

Yun Qiu, Jingchao Fan, Lin Hu, Guomin Zhou

 1-10

Rapid Identification of Waste Cooking Oil with Near Infrared Spectroscopy Based on Support Vector Machine.

Xiong Shen, Xiao Zheng, Zhiqiang Song, Dongping He, Peishi Qi

 11-18

A Decision Support System for Fish Feeding Based on Hybrid Reasoning.

Mingfei Zhang, Huiping Xue, Lianzhi Wang, Daoliang Li

 19-26

Design and Implementation of Parent Fish Breeding Management System Based on RFID Technology.

Yinchi Ma, Wen Ding

 27-34

Design and Development of Dissolved Oxygen Real-Time Prediction and Early Warning System for Brocaded Carp Aquaculture.

Huiping Xue, Lianzhi Wang, Daoliang Li

 35-42

A Greenhouse Control with Sectional-Control Strategy Based on MPT Intelligent Algorithm.

Fengyun Wang, Lin Mei, Wenjie Feng, Lei Wang, Limin Wang, Huaijun Ruan

 43-50

Research on Digital Construction of Crop Plant Type Based on a Kind of Improved Functional-Structural Model and Component Technology.

Zhenqi Fan, Chunjing Si, Quanli Yang

 51-57

Edge Geometric Measurement Based Principal Component Analysis in Strawberry Leaf Images.

Jianlun Wang, Yu Han, Zetian Fu, Daoliang Li, Jianshu Chen, Shuting Wang

 58-68

The Research of the Strawberry Disease Identification Based on Image Processing and Pattern Recognition.

Ouyang Changqi, Daoliang Li, Jianlun Wang, Shuting Wang, Yu Han

 69-77

Selection of Leaf Orientation Insensitive Bands for Yellow Rust Detection.

Lin Yuan, Jingcheng Zhang, Jinling Zhao, Shuhong Cai, Jihua Wang

 78-84

Forecasting the Total Power of China's Agricultural Machinery Based on BP Neural Network Combined Forecast Method.

Jinyan Ju, Lin Zhao, Jinfeng Wang

 85-93

Self-Organizing Map Analysis on Peanut Yield and Agronomy Characteristics.

Yujian Yang, Mingchuan Ji

 94-100

Modeling and Simulating of Spatial Spread of Cross-Boundary Crop Diseases.

Jiaogen Zhou, Xu Chen, Jingyin Zhao, Dongsheng Wang

 101-108

Greenhouse Wireless Monitoring System Based on the ZigBee.

Minghua Shang, Guoying Tian, Leilei Qin, Jia Zhao, Huaijun Ruan, Fengyun Wang

 109-117

Application of an Artificial Neural Network for Predicting the Texture of Whey Protein Gel Induced by High Hydrostatic Pressure.

Jinsong He, Taihua Mu

 118-125

The Classic Swine Fever Morbidity Forecasting Research Based on Combined Model.

Yi Liang, Shihong Liu

 126-132

Application and Research of Man-Machine Interface and Communication Technique of Mobile Information Acquisition Terminal in Facility Production.

Jinlei Li, Xin Zhang, Quanming Zhao, Wengang Zheng, Changjun Shen, Zhipeng Shi

 133-140

CFD Modeling and Simulation of Superheated Steam Fluidized Bed Drying Process.

Zhifeng Xiao, Fan Zhang, NanXing Wu, Xiangdong Liu

 141-149

Feasibility Study of Veterinary Drug Residues in Honey by NIR Detection.

Hongqian Chen, Zhenhua Tu, Zhaoshen Qing, Xiaobin Qiu, Chaoying Meng

 150-156

Study on Anti-collapse Behavior of Solar Greenhouses Covering Rigid Plate under Snowstorm.

Chuanjia Hu, Yujia Dai, Jiahe Wang, Mengyan Song, Xiugen Jiang, Min Ding

 157-165

Study on Identification Method of Foreign Fibers of Seed Cotton in Hyper-spectral Images Based on Minimum Noise Fraction.

Laiqi Xu, Xinhua Wei, Xinyun Zhou, Dazhi Yu, Jinmin Zhang

 166-176

Study on Agricultural Information Push Technology Based on User Interest Model.

Xiaorong Yang, Qingtian Zeng, Nengfu Xie, Lihua Jiang

 177-182

Research on Computer Vision-Based Object Detection and Classification.

Juan Wu, Bo Peng, Zhenxiang Huang, Jietao Xie

 183-188

Automatic Detection of Kiwifruit Defects Based on Near-Infrared Light Source.

Pingping Li, Yongjie Cui, Yufeng Tian, Fanian Zhang, Xiaxia Wang, Shuai Su

 189-198

The Fractal Dimension Research of Chinese and American Beef Marbling Standards Images.

Jianwen Chen, Meiying Liu, Li Zong

 199-209

Research and Application of Human-Computer Interaction System Based on Gesture Recognition Technology.

Zhenxiang Huang, Bo Peng, Juan Wu

 210-215

Crop Model-Based Greenhouse Optimal Control System: Survey and Perspectives.

Qiaoxue Dong, Weizhong Yang, Lili Yang, Yifei Chen, Shangfeng Du, Li Feng, Qinglan Shi, Yun Xu

 216-224

Cold Chain Logistics Monitoring System with Temperature Modeling.

Shaoxin Guo, Fan Zhang, Jianqin Wang

 225-233

Wheat Three-Dimensional Reconstruction and Visualization System.

Hao Zhang, Qiang Wang, Hui Zhang, Yali Ji, Xinming Ma, Lei Xi

 234-243

Study on Agricultural Condition Monitoring and Diagnosing of Integrated Platform Based on the Internet of Things.

Jinying Yu, Wei Zhang

 244-250

The System of Anti-bud Injury in Seedcane Cutting Based on Computer Vision.

Yiqi Huang, Xi Qiao, Jian Yang

 251-259

A Multi-parameter Integrated Water Quality Sensors System.

Mingli Li, Daoliang Li, Qisheng Ding, Ya Chen, Chengfei Ge

 260-270

Research and Development of Decision Support System for Regional Agricultural Development Programming.

Jiangang Liu, Yongchang Wu, Tingting Tao, Qingquan Chu

 271-281

Designation of R&D on Pig Production Intelligent Monitoring and Early Warning.

Fantao Kong, Liyuan Xin, Wen Yu, Jianzhai Wu, Yongen Zhang

 282-289

Research on the Inconsistency Checking in Agricultural Knowledge Base.

Nengfu Xie

 290-296

Applications of Internet of Things in the Facility Agriculture.

Linli Zhou, Liangtu Song, Chengjun Xie, Jie Zhang

 297-303

Automatic Navigation Based on Navigation Map of Agricultural Machine.

Jianjun Zhou, Xiu Wang, Rui Zhang, Qingchun Feng, Wei Ma

 304-311

Mathematical Study of the Effects of Temperature and Humidity on the Morphological Development of Pleurotus Eryngii Fruit Body.

Juan Yang, Jingyin Zhao, Hailong Yu, Yunsheng Wang, Ruijuan Wang, Lihua Tang

 312-323

Development of a Web-Based Prediction System for Wheat Stripe Rust.

Weigang Kuang, Wancai Liu, Zhanhong Ma, Haiguang Wang

 324-335

Research on Semantic Text Mining Based on Domain Ontology.

Lihua Jiang, Hong-bin Zhang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie

 336-343

The Research and Design of the Android-Based Facilities Environment Multifunction Remote Monitoring System.

Lutao Gao, Linnan Yang, Lin Peng, Yingjie Chen, Yongzhou Yu

 344-351

Application of the ARIMA Models in Drought Forecasting Using the Standardized Precipitation Index.

Ping Han, Pengxin Wang, Miao Tian, Shuyu Zhang, Junming Liu, Dehai Zhu

 352-358

Study of Cluster Formation Algorithm for Aquaculture WSN Based on Cross-Layer Design.

Xufeng Hua, Chengxun Chen, Yunchen Tian, Yongjun Guo, Kezhi Xing

 359-365

The Survey of Fishery Resources and Spatial Distribution Using DIDSON Imaging Sonar Data.

Wei Shen, Long Yang, Jin Zhang, Guangxiong Peng

 366-375

Study on Cultivated Land Concentrated Areas Delineation Based on GIS and Mathematical Morphology: A Case of Miyun County and Pinggu District in Beijing.

Yanmin Ren, Yongxia Yang, Yuchun Pan, Yu Liu, Yunbing Gao, Xiumei Tang, Zhixuan Zeng

 376-383

Design and Implementation of Rapid Grading Platform for Shape and Diameter of Oranges Based on Visual C#.NET.

Wenshen Jia, Wenfu Wu, Fang Li, Ligang Pan, Zhihong Ma, Miao Gao, Jihua Wang

 384-389

A Fast Processing Method of Foreign Fiber Images Based on HSV Color Space.

Qinxiang Wang, Zhenbo Li, Jinxing Wang, Shuangxi Liu, Daoliang Li

 390-397

An Intelligent Four-Electrode Conductivity Sensor for Aquaculture.

Jiaran Zhang, Daoliang Li, Cong Wang, Qisheng Ding

 398-407

Integration and Development of On-Site Grain Yield Monitoring System Based on IPC.

Xiang Guo, Lihua Zheng, Xiaofei An, Jia Wu, Minzan Li

 408-417

Development and Performance Test for a New Type of Portable Soil EC Detector.

Xiaoshuai Pei, Lihua Zheng, Yong Zhao, Menglong Zhang, Minzan Li

 418-424

Water Temperature Forecasting in Sea Cucumber Aquaculture Ponds by RBF Neural Network Model.

Shuangyin Liu, Longqin Xu, Ji Chen, Daoliang Li, Haijiang Tai, Lihua Zeng

 425-436

Discussion on Calculation Method of Social Stability Price of Farmland Requisition Price: Taking Bazhou City as an Example.

Yapeng Zhou, Lin Liu, Yang Yang, Li Zhang, Hao Xu, Yigong Zhang, Zhiwei Li

 437-443

Quantitative Analysis of and Discussion on Social Security Price of Farmland in Land Requisition Price.

Yapeng Zhou, Lin Liu, Yang Yang, Ying Chen, Hao Xu, Wenting Zhao, Na Hao

 444-450