IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2011: Beijing, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture V - 5th IFIP TC 5/SIG 5.1 Conference, CCTA 2011, Beijing, China, October 29-31, 2011, Proceedings, Part III

Daoliang Li, Yingyi Chen

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 370, ISBN: 978-3-642-27274-5Contents

Simulation, Optimization, Monitoring and Control Technology

Discrimination and Prediction of Pork Freshness by E-nose.

Xuezhen Hong, Jun Wang

 1-14

Nonlinear Optimization of GM(1, 1) Model Based on Multi-parameter Background Value.

Tangsen Zhan, Hongyan Xu

 15-19

Plant Leaf Water Detection Instrument Based on Near Infrared Spectroscopy.

Jiannan Jia, Haiyan Ji

 20-27

Optimization Strategy on Cash Transportation Routing of Banks.

Longjia Xiao, Xin Wang

 28-42

Drought Monitoring Based on the Vegetation Temperature Condition Index by IDL Language Processing Method.

Wenhao Ou, Wei Su, Chen Wu, ZhongZheng Zhu, YanMin Li, Shi Shen

 43-49

A Kind of Rice Nitrogen Status Rapid Diagnostic Tool.

Jinheng Zhang, Xin Yu, Yongliang Lv, Zhenxuan Yao, Dapeng Li, Chao Han

 50-61

Applying Axiomatic Design Theory to the Multi-objective Optimization of Disk Brake.

Zhiqiang Wu, Xianfu Cheng, Junping Yuan

 62-73

Energetic and Exergetic Performances Simulating of GSHP Greenhouse Cooling System in Northern China.

Lilong Chai, Chengwei Ma, Gangyi Xu, Mingchi Liu, Yong Xu

 74-84

Vague Weighted Decision-Making Method and Its Application in Sugarcane Breeding.

Hongxu Wang, FuJin Zhang, Yunsheng Xu

 85-91

Driver Safe Speed Model Based on BP Neural Network for Rural Curved Roads.

Xiaolei Chen, Ruijuan Chi, Jianqiang Wang, Changle Pang, Qing Xiao

 92-102

Solving Motion Law by Numerical Simulation on Bowl Seeding Transplanting Robot.

Chunhui Qi, Jianping Hu, Jun Ma, Jianbing Zhang

 103-111

Development of an Automatic Control System for Pot-Grown Rice Inspection Based on Programmable Logic Controller.

Wanneng Yang, Chenglong Huang, Qian Liu

 112-118

Bee Products Quality Control and Emergency Management Mechanism Research Based on Multi-Agent.

E. Yue, YongSheng Cao, Yeping Zhu

 119-128

Evaluating Simulation Model Based on Generated Weather Data.

Shijuan Li, Yeping Zhu

 129-135

On Integral Sum Numbers of Cycles.

Ergen Liu, Qing Zhou, Wei Yu

 136-139

Soil-Cutting Simulation and Test of Oblique Rotary Tiller.

Jianmin Gao, Yongchao Jin

 140-150

Image Recognition of Grape Downy Mildew and Grape Powdery Mildew Based on Support Vector Machine.

Guanlin Li, Zhanhong Ma, Haiguang Wang

 151-162

Monitoring Wheat Stripe Rust Using Remote Sensing Technologies in China.

Haiguang Wang, Jiebin Guo, Zhanhong Ma

 163-175

Research on Automatic Inspection Methods of Flight Quality of Digital Aerial Photography Results.

Yanwei Zeng, Yong Liang, Wencong Jiang, Xiaojun Wang

 176-187

Application of Machine Vision Technology in the Diagnosis of Maize Disease.

Liying Cao, Xiaohui San, Yueling Zhao, Guifen Chen

 188-194

Analysis of the Rigidity of Arc Flexible Hinge with Different Geometrical Parameters.

Hongjiang Chen

 195-200

A Study of Image Processing on Identifying Cucumber Disease.

Yong Wei, RuoKui Chang, YuanHong Wang, Hua Liu, Yanhong Du, Jianfeng Xu, Ling Yang

 201-209

Dynamic Compensation for Impact-Based Grain Flow Sensor.

Junwan Hu, Changlai Gong, Zhigang Zhang

 210-216

Research on the Simulation Model of Above-Ground Organs Morphogenesis of Flue-Cured Tobacco.

Shuping Xiong, Lei Xi, Jucai Wang, Guanghui Xu, Xinming Ma

 217-229

Simulation on Magnetic Field Characteristics of Permanent-Magnet Seed-Metering Device.

Jing Wang, Jianping Hu, Qirui Wang, Xun Wang

 230-238

Maximum Entropy Niche-Based Modeling (Maxent) of Potential Geographical Distributions of Lobesia Botrana (Lepidoptera: Tortricidae) in China.

Wencheng Lv, Zhihong Li, Xingxia Wu, Wenlong Ni, Weiwei Qv

 239-246

A Design of Greenhouse Remote Monitoring System Based on WSN and WEB.

Jun Wang, Gang Liu

 247-256

Research on the Monitor and Control System of Granary Temperature and Humidity Based on ARM.

Liu Yang, Xinrong Cheng, Zhijie Jiang, Zhijun Ren

 257-264

The Research of Support Vector Machine in Agricultural Data Classification.

Lei Shi, Qiguo Duan, Xinming Ma, Mei Weng

 265-269

Study of Micro-vision Calibration Technique Based on SIFT Feature Matching.

Tao Hu, Hui-lan Wu, Guodong Liu

 270-277

Design of Fuzzy Control Algorithm for Precious Irrigation System in Greenhouse.

Ronghua Ji, Lijun Qi, Zicheng Huo

 278-283

Winter Wheat Yield Estimation Coupling Weight Optimization Combination Method with Remote Sensing Data from Landsat5 TM.

Xingang Xu, Jihua Wang, Wenjiang Huang, Cunjun Li, Xiaoyu Song, Xiaodong Yang, Hao Yang

 284-292

Application of Data Fusion Technology in Greenhouse Environment Monitoring and Control System.

Xiangfei Meng, Changming Wang

 293-299

Improvement of the Capacitive Grain Moisture Sensor.

Liu Yang, Yongjun Zheng, Zhijie Jiang, Zhijun Ren

 300-307

Study on the Automatic Composition of Document Service Based on Semantic and Multi-agent Method.

Haiyan Hu, Xianxue Meng, Xiaolu Su

 308-314

Utilizing Model to Optimize Crop Plant Density: A Case Study on Tomato.

Lili Yang, Qiaoxue Dong, Daoliang Li

 315-319

Research on Automatic Inspection Methods of Image Quality of Digital Aerial Photography Results.

Yong Liang, Yanwei Zeng, Wencong Jiang, Xiaojun Wang

 320-331

Simulated Analysis of a Wheeled Tractor on Soft Soil Based on RecurDyn.

Wenqian Huang, Feijun Xu, Jishuai Ge, Chi Zhang

 332-342

Identifying Apple Surface Defects Based on Gabor Features and SVM Using Machine Vision.

Wenqian Huang, Chi Zhang, Baihai Zhang

 343-350

Walking Goal Line Detection Based on DM6437 on Harvesting Robot.

Gang Wu, Yu Tan, Yongjun Zheng, Shumao Wang

 351-361

Winter Wheat Seedtime Monitoring through Satellite Remote Sensing Data.

Xiaoyu Song, Wenjiang Huang, Bei Cui, Jihong Zhou

 362-371

Guaranteed Cost Control for Uncertain Distributed Delay System with Neutral Type.

Yuyan Zhang, Dan Zhao, Yan Zhao, Na Zhang

 372-382

Sustainability Assessment of Regional Water Resources Use Based on PSO-PPE.

Qiang Fu, Qiuxiang Jiang, Zilong Wang

 383-390

Comprehensive Evaluation of Regional Agricultural Water and Land Resources Carrying Capacity Based on DPSIR Concept Framework and PP Model.

Qiang Fu, Qiuxiang Jiang, Zilong Wang

 391-398

Investigating Image Enhancement in Pseudo-Foreign Fiber Detection.

Xin Wang, Daoliang Li, Wenzhu Yang

 399-409

Assimilating MODIS-LAI into Crop Growth Model with EnKF to Predict Regional Crop Yield.

Sijie Wu, Jianxi Huang, Xingquan Liu, Jinlong Fan, Guannan Ma, Jinqiu Zou

 410-418

The Reputation Analysis Based on the Signal Game Theory Model of the Aquatic Products of Logistics Company.

Jiansheng Zhang, Jinglai Zhang, Shangwu Liu, Jianning Mu

 419-429

Principal Component Analysis of Anhui Agricultural Industrialization.

Li Chen

 430-435

Research on Change Monitoring Method of Cultivated Lands Level Based on Volatile Indicators.

Yanqing Chen, Jianyu Yang, Chao Zhang, Zhouting Sun, Dongping Ming

 436-445

Feature Selection for Cotton Foreign Fiber Objects Based on PSO Algorithm.

Hengbin Li, Jinxing Wang, Wenzhu Yang, Shuangxi Liu, Zhenbo Li, Daoliang Li

 446-452

Optimization Model to Estimate Mount Tai Forest Biomass Based on Remote Sensing.

Yanfang Diao, Chengming Zhang, Jiping Liu, Yong Liang, Xuelian Hou, Xiaomin Gong

 453-459

Important Parameters Optimization for Opening Cotton Device.

Gaili Gao, Hefei Zhao, Jun Liu, Daoliang Li

 460-468

Fast Segmentation of Foreign Fiber Image.

Yutao Wu, Wenzhu Yang, Zhenbo Li, Daoliang Li

 469-483

A Portable Measurement Instrument for the Measurement of Water Body Chlorophyll-a in the Support of Fluorescence Detection.

Cong Wang, Daoliang Li, Lingxian Zhang, Qisheng Ding, Zetian Fu

 484-494

The Key Information Technology of Soybean Disease Diagnosis.

Baoshi Jin, Xiaodan Ma, Zhongwen Huang, Yuhu Zuo

 495-501

The Application of Wireless Sensor in Aquaculture Water Quality Monitoring.

Wen Ding, Yinchi Ma

 502-507

Prediction of Dissolved Oxygen Content in Aquaculture of Hyriopsis Cumingii Using Elman Neural Network.

Shuangyin Liu, Mingxia Yan, Haijiang Tai, Longqin Xu, Daoliang Li

 508-518

Finite Element Analysis and Design Improvement of Film Picking Forks Roller Tooth in Field Cleaning Machine.

Xufeng Wang, Yonghua Sun, Shaohui Ma, Wei Wang, Jungang Wang, Xuejun Zhang

 519-526

A Kind of Proxy Caching Program Based on Doubly Linked List in VOD System.

Jianzhong Hou, Qiaolin Chai

 527-531