IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2011: Beijing, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture V - 5th IFIP TC 5/SIG 5.1 Conference, CCTA 2011, Beijing, China, October 29-31, 2011, Proceedings, Part I

Daoliang Li, Yingyi Chen

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 368, ISBN: 978-3-642-27280-6Contents

Decision Support Systems, Intelligent Systems and Artificial Intelligence Applications

Impact of Regional Industries on Logistics Demand with Improved Grey Analysis.

Wenqin Cao, Haiyan Zhu, Bin Li

 1-7

Research on the Shape of Wheat Kernels Based on Fourier Describer.

Wei Xiao, Qinghai Li, Longzhe Quan

 8-15

Research on Knowledge Acquisition of Motorcycle Intelligent Design System Based on Rough Set.

Rong Dai, Xiangmin Duan

 16-27

Research on the Common Causes of Defects and Their Prevention Measures for RCF-Type PCB Mills Production.

Heying Wu, Haiyan Zhu

 28-34

Implementation of Business Process Reengineering Based on Workflow Management.

Wen Yang, Hongjiang Chen

 35-40

Design of Labour Agency Platform Based on Agent Technology of JADE.

Xiaobing Qiu, Nan Zhou, Xin Wang

 41-45

GIS-Based Regional Agricultural Economic Information Query and Analysis System.

Yan Xue, Yeping Zhu

 46-53

Research on Static Decoupling Method of Non-Gyro Micro Inertial Measurement Unit.

Mingli Ding, Dongmei Yang, Jindong Zhao, Lili Zhuang

 54-64

Object Recognition on Cotton Harvesting Robot Using Human Visual System.

Yong Wang, Xiaorong Zhu, Yongxing Jia, Changying Ji

 65-71

The Design of Greenhouse Environment Control System Based on Variable Universe Fuzzy Control Algorithm.

Haiyan He, Heru Xue

 72-78

Research on Decoupling Control in Temperature and Humidity Control Systems.

Weiming Cai, Songming Zhu, Huinong He, Zhangying Ye, Fang Zhu

 79-89

Visualization of Virtual Plants Growth Based on Open L-System.

Yingying Liu, Juan Pan, Li Yang, Xiaodong Zhu, Na Zhang

 90-96

Research on Navel Orange Safety Production Information Management System.

Huoguo Zheng, Shihong Liu, Liping Zheng, Jiayou Zhong

 97-103

Rice Kernel Shape Description Using an Improved Fourier Descriptor.

Hua Gao, Yaqin Wang, Guangmei Zhang, Pingju Ge, Yong Liang

 104-114

Traceability System of Pig-Raising Process and Quality Safety on 3G.

Benhai Xiong, Qingyao Luo, Liang Yang, Jiayi Pan

 115-123

An Audio Generator System for Experimental Studies on Acoustic Biology.

Weiming Cai, Huinong He, Songming Zhu

 124-132

Research and Implementation of Safe Production and Quality Traceability System for Fruit.

Juan Pan, Xiaodong Zhu, Li Yang, Shibin Lian, Na Zhang

 133-139

Determination of Navel Orange Safety Production Traceability Information Based on HACCP.

Haiyan Hu, Huoguo Zheng, Shihong Liu

 140-146

Cooling Wet-Pad Fan Control System of Piggery Based on Zigbee.

Runtao Wang, Fang Yang, Ming Li, Lei Tian, Yu Zhang

 147-154

Agriculture Wireless Temperature and Humidity Sensor Network Based on ZigBee Technology.

Xi Wang, Hui Gao

 155-160

The Development of Decision Support System for Production of Layer.

Jianhua Xiao, Hongbin Wang, Luyi Shi, Mingzhe Lv, Haikun Ma

 161-168

Development and Application of a Farmland Test Data Processing System Designed for Wireless Sensor Network Applications.

Jinqiu Zou, Qingbo Zhou, Peng Yang, Wenbin Wu

 169-179

Study on Query System Based on Pomology Domain Ontology.

Qian Sun, Qiulan Wu, Yong Liang

 180-187

Research on Control System of Variable Rate Fertilizer Applicator in Precision Farming Based on Combined Positioning of GPS, Electronic Compass and Gyroscope.

Guobing Pan, Xiao Feng

 188-192

The Architecture Analysis of Internet of Things.

Nihong Wang, Wenjing Wu

 193-198

Design on Cucumber Traceability System Based on the Internet of Things.

Bai Qu, Xinchao Jing, Xiaojun Wang, Ying Li, Yong Liang

 199-208

Research on Orchard Field Data Service System.

Lin Hu, Yun Qiu, Guomin Zhou

 209-215

A Monitoring and Management System for Farmland Environmental Base on Flex and Web Services.

Yanmin Wang, Yuchun Pan, Bingbo Gao, Zhenyu Zhang, Bingjun Li

 216-228

GPC: An Expert System Based on Multi-branch Structure for Grass Pest Control Information.

Zhigang Wu, Zehua Zhang, Wenxin Li, Guangjun Wang, Zhihong Li

 229-235

The Current and Future Potential Geographical Distribution of the Solanum Fruit Fly, Bactrocera latifrons (Diptera: Tephritidae) in China.

Xingli Ma, Zhihong Li, Wenlong Ni, Weiwei Qu, Jiajiao Wu, Fanghao Wan, Xuenan Hu

 236-246

Spatial Variability and Lateral Location of Soil Moisture Monitoring Points on Cotton Mulched Drip Irrigation Field.

Xiaoyun Lei, Fangsong Li, Shijun Zhou, Yan Li, Dachun Chen, Huanxian Liu, Yu Pan, Xiangmin Shen

 247-257

A Separating Method of Adjacent Apples Based on Machine Vision and Chain Code Information.

Juan Feng, Shengwei Wang, Gang Liu, Lihua Zeng

 258-267

Design of Precision Fertilization Management Information System on GPS and GIS Technologies.

Zhimin Liu, Weidong Xiong, Xuewei Cao

 268-277

Models of Dry Matter Production and Yield Formation for the Protected Tomato.

Yuli Chen, Zhiyou Zhang, Yan Liu, Yan Zhu 0001, Hongxin Cao

 278-292

The Technology System Framework of the Internet of Things and Its Application Research in Agriculture.

Hong Zhou, Bingwu Liu, Pingping Dong

 293-300

Water-Saving Irrigation Management and Decision Support System Based on WEBGIS.

Zhifang Chen, Jinglei Wang, Jingsheng Sun, Aiwang Duan, Zugui Liu, Ni Song, Xiaofei Liu

 301-312

Key Technology Study of Agriculture Information Cloud-Services.

Yunpeng Cui, Shihong Liu

 313-317

A SVM-Based Text Classification System for Knowledge Organization Method of Crop Cultivation.

Laiqing Ji, Xinrong Cheng, Li Kang, Daoliang Li, Daiyi Li, Kaiyi Wang, Yingyi Chen

 318-324

Near-Infrared Spectroscopy Technology for Soil Nutrients Detection Based on LS-SVM.

Yandan Qiao, Shujuan Zhang

 325-335

Large System Multi-objective Model of Optimal Allocation for Water Resources in Jiansanjiang Branch Bureau.

Ping Lv, Dong Liu

 336-345

Research on Digital Agricultural Information Resources Sharing Plan Based on Cloud Computing.

Guifen Chen, Xu Wang, Hang Chen, Chunan Li, Guangwei Zeng, Yan Wang, Peixun Liu

 346-354

Mechanisms of Soil Aggregates Stability in Purple Paddy Soil under Conservation Tillage of Sichuan Basin, China.

Xiaohong Tang, Youjin Luo, Jiake Lv, Chaofu Wei

 355-370

Design and Application of Quality Traceability System Based on RFID Technology for Red Jujubes.

Fenghua Huang, Shujuan Zhang, Huaming Zhao

 371-380

The Knowledge Representation and Semantic Reasoning Realization of Productivity Grade Based on Ontology and SWRL.

Li Ma, Helong Yu, Yue Wang, Guifen Chen

 381-389

Research on the k-Coverage Local Wireless Network and Its Communication Coordination Mechanism Design.

Rongchang Yuan, Haigan Yuan, Si Chen, Longqing Sun, Feng Qin, Han Zhang, Yukun Zhu, Daokun Ma

 390-401

Design and Development of Variable Rate Spraying System Based on Canopy Volume Measurement.

Kaiqun Hu, Zetian Fu, Ronghua Ji, Jun Wang, Lijun Qi

 402-413

A Wireless Sink Node Using Information Fusion for Water Quality Information Collection in Factory Aquaculture.

Yuting Yang, Haijiang Tai, Daoliang Li, Yaoguang Wei

 414-426

Experimental Study on the Reasonable Inbuilt-Ring Depth of Soil One-Dimensional Infiltration Experiment in Field.

Guisheng Fan, Yonghong Han, Min Song

 427-436

A Bayesian Based Search and Classification System for Product Information of Agricultural Logistics Information Technology.

Dandan Li, Daoliang Li, Yingyi Chen, Li Li, Xiangyang Qin, Yongjun Zheng

 437-444

Research on Agent-Based Bee Product Traceability Platform and Barcode System.

Shengping Liu, Yeping Zhu, Shijuan Li

 445-454

A Collision Detection-Based Wandering Method for Equipment Deploy Scene in Land Reclamation Area of Mining Dump.

Juncheng Ma, Daoliang Li, Yingyi Chen, Li Li, Fei Gao, Lingxian Zhang

 455-460

A Low-Cost Positioning System for Parallel Tracking Applications of Agricultural Vehicles by Using Kalman Filter.

Fangming Zhang, Ximing Feng, Yuan Li, Xiuqin Rao, Di Cui

 461-470

A Data Acquisition System Based on Outlier Detection Method for Weighing Lysimeters.

Wenqian Huang, Chi Zhang, Xuzhang Xue, Liping Chen

 471-478

Key Technology of South Sea Pearl Industry Management Information Service Platform Based on the Internet of Things.

Longqin Xu, Shuangyin Liu, Daoliang Li

 479-490

Design and Implementation of Farmland Prescription Fertilization System Based on WEBGIS and Target Yield Model.

Qingfeng Wei, Changshou Luo, Junfeng Zhang

 491-497

Design of Distributed Traceability System for Wheat Products Quality.

Xingye Zhang, Jianqin Wang, Jianye Cui, Jie Zheng, Jing Pan, Manlin Chen

 498-507

Least-Squares Approach for Harmonic and Interharmonic Analysis in Power System.

Hong Luo, Hui Xue

 508-512

A Research of Agricultural Informationalization Evaluation and Decision Support System.

Lifeng Shen, Xiaoqing Yuan, Daoliang Li

 513-523

Design of Expert System for Fault Diagnosis of Water Quality Monitoring Devices.

Qiucheng Li, Daoliang Li, Zhenbo Li

 524-529

Preliminary Design of a Recognition System for Infected Fish Species Using Computer Vision.

Jing Hu, Daoliang Li, Qingling Duan, Guifen Chen, Xiuli Si

 530-534

Conservation Based Information System for Agrifood Process Network Interoperability.

Béla Csukás, Monika Varga, Sándor Balogh

 535-544

Study of Automatic Test System of Surface Flatness in No-Till Field Based on the PLC Technology.

Yanbo Su, Hongwen Li, Yarong Mi, Jin He, Qingjie Wang, Hui Li, Rabi G. Rasaily

 545-554