IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2009: Beijing, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture III, Third IFIP TC 12 International Conference, CCTA 2009, Beijing, China, October 14-17, 2009, Revised Selected Papers

Daoliang Li, Chunjiang Zhao

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 317, ISBN: 978-3-642-12219-4Contents

Target Detection in Agriculture Field by Eigenvector Reduction Method of Cem.

Chun-hong Liu, Ping Li

 1-7

Application of 3S Techniques in the Study of Wetland Environment of Dong Ting Lake.

Baicheng Xie, Chunxia Zhang, Xiqiang Shuai, Boliang Luo

 8-14

A Classification of Remote Sensing Image Based on Improved Compound Kernels of Svm.

Jianing Zhao, Wanlin Gao, Zili Liu, Guifen Mou, Lin Lu, Lina Yu

 15-20

Monitoring Method of Cow Anthrax Based on Gis and Spatial Statistical Analysis.

Lin Li, Yong Yang, Hongbin Wang, Jing Dong, Yujun Zhao, Jianbin He, Honggang Fan

 21-26

The Research on Natural Vegetation's Response to Agriculture in Tarim River Basin in Recent 50 Years Using Multi-Source Remote Sensing Data.

Xiaohua Wang, Shudong Wang, Zhenyu Cai, Jianli Ding

 27-31

The Service Architecture of Agricultural Informatization.

Zhiyong He, Lecai Cai, Hongchan Li, Jujia Xu

 32-39

A Forecast Model of Agricultural and Livestock Products Price.

Wensheng Zhang, Hongfu Chen, Mingsheng Wang

 40-48

A Network-Based Management Information System for Animal Husbandry in Farms.

Jing Han, Xi Wang

 49-54

Research of Animal Disease Information System Based on GIS Technology.

Hongbin Wang, Lin Li, Jing Dong, Danning Xu, Jing Li

 55-59

Modern Agricultural Digital Management Network Information System of Heilongjiang Reclamation Area Farm.

Xi Wang, Chun Wang, Weidong Zhuang, Hui Yang

 60-64

Case Analysis of Farm Agriculture Machinery Informatization Management Network System.

Hui Yang, Xi Wang, Weidong Zhuang

 65-76

Study on Retrieval Technique of Content-Based Agricultural Scientech Multimedia Data.

Xiaorong Yang, Wensheng Wang

 77-83

A Design of an Experimental System for Trapping Pressure of Agricultural Gear Pump.

Xiangdong Zhu, Kejiang Zang, Guoling Niu, Xiaohai Li

 84-89

CropIrri: A Decision Support System for Crop Irrigation Management.

Yi Zhang, Liping Feng

 90-97

Collection of Group Characteristics of Pleurotus Eryngii Using Machine Vision.

Yunsheng Wang, Changzhao Wan, Juan Yang, Jianlin Chen, Tao Yuan, Jingyin Zhao

 98-103

The Design of Flower Ecological Environment Monitoring System Based on ZigBee Technology.

Xiaoqing Guo, Xinjian Xiang

 104-108

Zigbee Wireless Sensor Network Nodes Deployment Strategy for Digital Agricultural Data Acquisition.

Xinjian Xiang, Xiaoqing Guo

 109-113

Research on 3G Technologies-Based Agricultural Information Resource Integration and Service.

Nengfu Xie, Wensheng Wang

 114-120

Research on Agricultural Surveillance Video of Intelligent Tracking.

Lecai Cai, Jijia Xu, Jin Liangping, Zhiyong He

 121-125

Expert Control Based on Neural Networks for Controlling Greenhouse Environment.

Le Du

 126-132

A Review of Non-destructive Detection for Fruit Quality.

Haisheng Gao, Fengmei Zhu, Jinxing Cai

 133-140

Automatic Grading of the Post-Harvest Fruit: A Review.

Haisheng Gao, Jinxing Cai, Xiufeng Liu

 141-146

A Voice Processing Technology for Rural Specific Context.

Zhiyong He, Zhengguang Zhang, Chunshen Zhao

 147-152

A New On-Line Detecting Apparatus of the Residual Chlorine in Disinfectant for Fresh-Cut Vegetables.

Chao Hu, Shu-qiang Su, Bao-guo Li, Meng-fang Liu

 153-160

The Design of the Automatic Control System of the Gripping-Belt Speed in Long-Rootstalk Traditional Chinese Herbal Harvester.

Jinxia Huang, Junfa Wang, Yonghong Yu

 161-168

A Virtual Prototyping Technology for Design of Pressing Equipment of Dried Tofu.

Mingji Huang, Xiuping Dong

 169-175

Headland Turning Control Method Simulation of Autonomous Agricultural Machine Based on Improved Pure Pursuit Model.

Peichen Huang, Xiwen Luo, Zhigang Zhang

 176-184

Design of Plant Eco-physiology Monitoring System Based on Embedded Technology.

Yunbing Li, Cheng Wang, Xiaojun Qiao, Yanfei Liu, Xinlu Zhang

 185-190

Motion Law Analysis and Structural Optimization of the Ejection Device of Tray Seeder.

Xin Luo, Bin Hu, Chunwang Dong, Lili Huang

 191-197

Nozzle Fuzzy Controller of Agricultural Spraying Robot Aiming Toward Crop Rows.

Jianqiang Ren

 198-206

Design of Intelligent Hydraulic Excavator Control System Based on PID Method.

Jun Zhang, Shengjie Jiao, Xiaoming Liao, Penglong Yin, Yulin Wang, Kuimao Si, Yi Zhang, Hairong Gu

 207-215

A Control System for Tobacco Shred Production Line Based on Industrial Ethernet.

Li Zhang 0006, Guang Zheng, Xinfeng Zhang, Lei Liu, Lei Xi

 216-224

Intelligent Controlling System of Aquiculture Environment.

Deshen Zhao, Xuemei Hu

 225-231

Development of a Semi-controller for a Variable Rate Fertilizer Applicator.

Jianbin Ji, Xiu Wang, Yijin Mao, Liping Chen, Lingyan Hu

 232-239

Design of Intelligent Conductivity Meter Based on MSP430F149.

Yaoguang Wei, Jianqin Wang, Daoliang Li, Qisheng Ding

 240-247

Intelligent Control Technology for Natural Ventilation Used in Greenhouse.

Yifei Chen, Wenguang Dai

 248-253

An Application of RFID in Monitoring Agricultural Material Products.

Jianhui Du, Pei-Pei Li, Wanlin Gao, Dezhong Wang, Qing Wang, Yilong Zhu

 254-259

The Development Model Electronic Commerce of Regional Agriculture.

Jun Kang, Lecai Cai, Hongchan Li

 260-267

Food Traceability System Tending to Maturation in China.

Fengyun Wang, Jianhua Zhu, Minghua Shang, Yimin Zhao, Shuyun Liu

 268-274

Study on Intelligent Multi-concentrates Feeding System for Dairy Cow.

Yinfa Yan, Ranran Wang, Zhanhua Song, Shitao Yan, Fa-De Li

 275-282

Construction of Traceability System for Quality Safety of Cereal and Oil Products.

Huoguo Zheng, Shihong Liu, Hong Meng, Haiyan Hu

 283-290

The Study and Implementation of Text-to-Speech System for Agricultural Information.

Huoguo Zheng, Haiyan Hu, Shihong Liu, Hong Meng

 291-296

General Framework for Animal Food Safety Traceability Using GS1 and RFID.

Weizhu Cao, Limin Zheng, Hong Zhu, Ping Wu

 297-304

The Function Analysis of Informationization in New Rural Cooperatives Medical Service Management.

Yuefeng Zhou, Min Liu

 305-311

Current Situation and Countermeasures of Agricultural Information Construction in Jiamusi Area.

Dongwei Shao, Junfa Wang, Donghua Jiang, Qisheng Liu

 312-317

Fuzzy Comprehensive Evaluation of Rural Information Poverty in China - - Case Study of Hebei Province.

Guizhen Sun, Shuanjun Wang, Yaqing Li, Huijun Wang

 318-325

Realization of the Regional Advantageous Agricultural Industries Analysis System.

Kaimeng Sun

 326-332

Research of Development of Agricultural Knowledge Service in China.

Junfeng Zhang, Cuiping Tan, Huaiguo Zheng, Sufen Sun, Feng Yu

 333-337

A Study on the Digital Integrated Platform of China Participatory Rural Community Informationization.

Hong Zhou, Guangsheng Zhang, Xin Ning, Jin Luo

 338-344

Multipath for Agricultural and Rural Information Services in China.

Ningning Ge, Zhiyuan Zang, Lingwang Gao, Qiang Shi, Jie Li, Chunlin Xing, Zuorui Shen

 345-351

The Design and Development of Test Platform for Wheat Precision Seeding Based on Image Processing Techniques.

Qing Li, Haibo Lin, Yu-feng Xiu, Ruixue Wang, Chuijie Yi

 352-358

Using L-M BP Algorithm Forecase the 305 Days Production of First-Breed Dairy.

Xiaoli Wei, Guoqiang Qi, Weizheng Shen, Sun Jian

 359-363

The Fuzzy Model for Diagnosis of Animal Disease.

Jianhua Xiao, Luyi Shi, Yu Zhang, Li Gao, Honggang Fan, Haikun Ma, Hongbin Wang

 364-368

Texture Detect on Rotary-Veneer Surface Based on Semi-Fuzzy Clustering Algorithm.

Wei Cheng, Ping Liang, Suqun Cao

 369-374

Three-Dimension Visualization for Primary Wheat Diseases Based on Simulation Model.

Shijuan Li, Yeping Zhu

 375-381

Digital Modeling and Testing Research on Digging Mechanism of Deep Rootstalk Crops.

ChuanHua Yang, Ma Xu, ZhouFei Wang, WenWu Yang, XingLong Liao

 382-388

In Internet-Based Visualization System Study about Breakthrough Applet Security Restrictions.

Jie Chen, Yan Huang

 389-392

Study of the Quality of Bee Product Tracking and Traceability System Based on Agent Technology.

E. Yue, Zhu Ye Ping, Liu Sheng Ping

 393-399

RFID Based Grain and Oil Products Traceability and Its Computer Implementation.

Haiyan Hu, Yunpeng Cui

 400-406

Studies on the Pasting and Rheology of Rice Starch with Different Protein Residual.

Qinlu Lin, ZhongHua Liu, Huaxi Xiao, Lihui Li, Fengxiang Yu, Wei Tian

 407-419

Research on Time and Spatial Variability of Soil pH in Sanmenxia Planted Tobacco Area.

Hongbo Qiao, Gao Rui, Zhang Hui, Yanchun Chen, Yongshi Su

 420-426

Web N.0, the New Development Trend of Internet.

Zhiguo Sun, Wensheng Wang

 427-434

Study and Improvement for Slice Smoothness in Slicing Machine of Lotus Root.

Deyong Yang, Jianping Hu, Enzhu Wei, Hengqun Lei, Xiangci Kong

 435-441

The Research of Key Technologies of Streaming Media Digital Resources Transmission Based on CDN and P2P.

Jichun Zhao, Feng Yu, Junfeng Zhang, Sufen Sun, Jianxin Guo, Jing Gong, Yousen Zhao

 442-448

Influence of Sound Wave Stimulation on the Growth of Strawberry in Sunlight Greenhouse.

Lirong Qi, Guanghui Teng, Tianzhen Hou, Baoying Zhu, Xiaona Liu

 449-454

Seeding Element Polarity Arrangement on Drum-Type Magnetic Precision Seeder.

Qirui Wang, Jianping Hu, Qi Liu, Junchao Yan

 455-460

Problems and Countermeasures on the Development of Precision Agriculture in Heilongjiang Province.

Jinbo Zhang, Junfa Wang, Caihua Li

 461-465

Research on Regional Spatial Variability of Soil Moisture Based on GIS.

Yongcun Fan, Changli Zhang, Junlong Fang, Lei Tian

 466-470

A Study on Using AD5933 to Realize Soft-Sensing Measurement of Conductance and Capacitance.

Chuanjin Cui, Haiyun Wu, Yueming Zuo

 471-478

Wireless Sensor Networks Applied on Environmental Monitoring in Fowl Farm.

Fangwu Dong, Naiqing Zhang

 479-486

Research on Non-destructive Comprehensive Detection and Grading of Poultry Eggs Based on Intelligent Robot.

Shucai Wang, Jinxiu Cheng, Youxian Wen

 487-498

A Pvdf Sensor for Monitoring Grain Loss in Combine Harvester.

Jiaojiao Xu, Yaoming Li

 499-505

Quantification Model for Estimating Temperature Field Distributions of Apple Fruit.

Min Zhang 0003, Le Yang, Huizhong Zhao, Leijie Zhang, Zhiyou Zhong, Yanling Liu, Jianhua Chen

 506-512

A Wireless Real-Time Monitoring Node of the Physiological Signals for Unrestrained Dairy Cattle Using Wireless Sensor Network.

Xihai Zhang, Changli Zhang, Junlong Fang, Yongcun Fan

 513-518

The Application of Wireless Sensor Networks in Management of Orchard.

Guizhi Zhu

 519-522

Research of Rice-Quality Based on Computer Vision and Near Infrared Spectroscopy.

RuoKui Chang, WeiYu Zhang, Jing Cui, YuanHong Wang, Yong Wei, Yuan Liu

 523-531

Soil Suitability Evaluation for Tobacco Based on Grey Cluster Analysis.

Gao Rui, Hongbo Qiao, Zhang Hui, Yongshi Su, Yanchun Chen

 532-538

Animal Disease Diagnoses Expert System Based on SVM.

Long Wan, Wenxing Bao

 539-545

The Research and Application of Virtual Reality (VR) Technology in Agriculture Science.

Feng Yu, Junfeng Zhang, Yousen Zhao, Jichun Zhao, Cuiping Tan, Ru-peng Luan

 546-550

Research on Vegetation Dynamic Change Simulation Based on Spatial Data Mining of ANN-CA Model Using Time Series of Remote Sensing Images.

Zhenyu Cai, Xiaohua Wang

 551-557