IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2008: Beijing, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 2 - The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China

Daoliang Li, Chunjiang Zhao

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 294, ISBN: 978-1-4419-0210-8Contents

A Statistically Dependent Approach for the Monthly Rainfall Forecastfrom One Point Observations.

Julian Pucheta, Daniel Patiño, Benjamín R. Kuchen

 787-798

The Research of Vertical Search Engine for Agriculture.

Weiying Li, Yan Zhao, Bo Liu, Qiang Li

 799-803

Cfd Simulation to the Flow Field of Venturi Injector.

Xingfa Huang, Guangyong Li, Miao Wang

 805-815

Application of Statistic Experimental Design to Assess the Effect of Gammairradiation Pre-Treatment on the drying Characteristics and Qualities of Wheat.

Yong Yu, Jun Wang

 817-829

Application of Java Technology in the Regional Comparative Advantage Analysis System of Main Grain in China.

Xue Yan, Yeping Zhu

 831-839

Finite Element Analysis of Single Wheat mechanical Response to wind and Rain Loads.

Li Liang, Yuming Guo

 841-846

Design and Implementation of Dynamic Knowledge Model for Suitable Variety Selection and sowing Time Determination of Time Determination of.

Xiangliang Wu, Julin Gao, Yvdong Zhao, Lijun Li, Man Li, Zhigang Wang

 847-852

Content-Based Image Retrieval Using Salient boundary and Centroid-radii Model.

Qing Wang, Haijian Ye, Yan Wang, Hua Zhang

 853-860

Oilseed Rape Planting Area Extraction by Support Vector Machine Using Landsat TM Data.

Yuan Wang, Jingfeng Huang, Xiuzhen Wang, Fuming Wang, Zhanyu Liu, Junfeng Xu

 861-870

Assessing the Impact of Climate Change on Soil water Balance in the Loess Plateau of China.

Zhi Li 0036, Wenzhao Liu, Xunchang Zhang

 871-880

Research on Transitional Flow Characteristics of Labyrinthchannel Emitter.

Wanhua Zhao, Jun Zhang, Yiping Tang, Zhengying Wei, Bingheng Lu

 881-890

China-US Border Effect of Agricultural Trade Using gravity Model.

Haixia Zhu, Haiying Gu

 891-900

Method for Achieving Irregular boundary Area for Complete Fluidic Sprinkler.

Junping Liu, Shouqi Yuan, Hong Li, Xingye Zhu

 901-908

Irrigation Uniformity with Complete Fluidic Sprinkler in no-wind conditions.

Xingye Zhu, Shouqi Yuan, Hong Li, Junping Liu

 909-917

Structural Breaks and the Relationship between Soybean and Corn Futures Prices on the Dalian Commodity Exchange of China.

Rufang Wang, Yonghong Du, Jian Wang

 919-926

Design of Measure and Control System for Precision Pesticide Deploying Dynamic Simulating Device.

Yong Liang, Pingzeng Liu, Lu Wang, Jiping Liu, Lang Wang, Lei Han, Xinxin Yang

 927-935

The Crop Disease and pest Warning and Prediction System.

Juhua Luo, Wenjiang Huang, Jihua Wang, Chaoling Wei

 937-945

Knowledge Acquisition and Representation of the General Auxiliary Diagnosis System for Common Disease of Animal.

Jianhua Xiao, Hongbin Wang, Ru Zhang, Peixian Luan, Lin Li, Danning Xu

 947-952

The Development of a General Auxiliary Diagnosis System for Common Disease of Animal.

Jianhua Xiao, Hongbin Wang, Ru Zhang, Peixian Luan, Lin Li, Danning Xu

 953-958

The Relationship between Monthdisease incidence Rate and climatic factor of Classical Swine Fever.

Hongbin Wang, Danning Xu, Jianhua Xiao, Ru Zhang, Jing Dong

 959-966

A Study on the Method of Imageprocessing and Feature Extraction for Cucumber diseased.

Youwen Tian, Yan Niu, Tianlai Li

 967-972

Study on Early-Warning System of Cotton Production in Hebei Province.

Runqing Zhang, Teng Ma

 973-980

Review of Application of Mathematical Morphology in Crop Disease Recognition.

Zhihua Diao, Chunjiang Zhao, Gang Wu, Xiaojun Qiao

 981-990

Design and Development of Countylevel Information Management System for Diseases and Pests of Hebei Province on GIS.

Xiaoyan Chen, Xiaoli Zhang, Fangyi Xie

 991-1000

A Simplified Bayesian Network Model Applied in Crop or Animal Disease Diagnosis.

Helong Yu, Guifen Chen, Dayou Liu

 1001-1009

An Early Warning System for Flounder Disease.

Bin Xing, Daoliang Li, Jianqin Wang, Qingling Duan, Jiwen Wen

 1011-1018

Determining Percentage of Broken Rice by Using Image Analysis.

H. Aghayeghazvini, A. Afzal, M. Heidarisoltanabadi, S. Malek, L. Mollabashi

 1019-1027

A Digital Image Method for Analysis of Soil Pores.

Shufang Jiang, Yaohu Kang, Zeqiang Sun

 1029-1038

Detection and Position Method of Apple Tree Image.

Wenhua Mao, Baoping Jia, Xiaochao Zhang, Xiaoan Hu

 1039-1048

The Research on the Judgment of Paddy Rice's nitrogen Deficiency Based on Image.

Jun Sun, Hanping Mao, Yiqing Yang

 1049-1054

Digital Image Analysis of Reactive oxygen species and Ca2+ in mouse 3T3 fibroblasts.

Hongzhi Xu, Dongwu Liu, Zhiwei Chen

 1055-1060

Experimental Study for Automatic Colony Counting System Based Onimage Processing.

Junlong Fang, Wenzhe Li, Guoxin Wang

 1061-1066

Study and Realization of Image Segmentation on the Cotton Foreign Fibers.

Wenxiu Zheng, Jinxing Wang, Shuangxi Liu, Xinhua Wei

 1067-1075

The Study of Non-Destructive Measurement Apple's Firmness and Soluble solid Content Using Multispectral Imaging.

Muhua Liu, Duan Wumao, Huaiwei Lin

 1077-1086

On-Line Detecting Size and Color of Fruit by Fusing Information from Images of Three Color Camera Systems.

Xiaobo Zou, Jiewen Zhao

 1087-1095

A Method of Tomato Image Segmentation Based on Mutual Information and Threshold Iteration.

Hongxia Wu, Mingxi Li

 1097-1104

Key of Packaged Grain quantity Recognition - - Research on Processing and Describing of "Fish and Describing of "Fish Scale Body".

Ying Lin, Xinglin Fang, Yueheng Sun, Yanhong Sun

 1105-1114

Quantity Intelligent Reckoning for Packaged Granary Grain Based Onimage Processing.

Ying Lin, Yong Liu, Yueheng Sun, Yanhong Sun

 1115-1123

An Adaptive Error-Check Solution.

Ying Lin, Liang Ge, Yueheng Sun

 1125-1134

Fortify Method of Moving Object Detection Based on Color and Edge Geometrical Features.

Ying Lin, Yang Fu, Yueheng Sun, Yanghong Sun

 1135-1143

Encryption of Digital Image Based on Chaos System.

Jingtao Jian, Yan Shi, Caiqi Hu, Qin Ma, Junlong Li

 1145-1151

An Improved Edge Detection Method for Image Corrupted by Gaussian noise.

Xiao Wang, Hui Xue

 1153-1159

Comparsion of Multispectral Reflectance with Digital Color Image in Assessing the Winter Wheat nitrogen Status.

Liangliang Jia, Xinping Chen, Minzan Li, Zhenling Cui, Fusuo Zhang

 1161-1170

The Study on Scale and Rotation Invariant Features of the lacunarity of Images.

Lidi Wang, Xiangfeng Liu, Li Min

 1171-1174

Studyed On The Externaldefects Segmentation Based On The Color Character Of Potatoes.

Min Hao, Shuoshi Ma

 1175-1180

The Research of Paddy Rice Moisture Lossless Detection Based on L-M BP Neural Network.

Jun Sun, Hanping Mao, Jinjuan Liu, Bin Zhang

 1181-1188

Evaluation of Regional pedotransfer Functions Based on the BP Neural Networks.

Zhongyi Qu, Guanhua Guanhua, Jingyu Yang

 1189-1199

Strawberry Maturity Neural Network Detectng System Based on Genetic Algorithm.

Liming Xu

 1201-1208

One Prediction Model Based on BP Neural Network for Newcastle Disease.

Hongbin Wang, Duqiang Gong, Jianhua Xiao, Ru Zhang, Lin Li

 1209-1216

Classification of Weed species Using Artificial Neural Networks Based on Color Leaf Texture Feature.

Zhichen Li, Qiu An, Changying Ji

 1217-1225

Spatial Estimation of Soil Moisture and Salinity with Neural Kriging.

Zhong Zheng, Fengrong Zhang, Xurong Chai, Zhanqiang Zhu, Fuyu Ma

 1227-1237

Artificial Neural Network Analysis of immobilized lipase catalyzed Synthesis of biodiesel from Rapeseed Soapstock.

Yanjie Ying, Ping Shao, Shaotong Jiang, Peilong Sun

 1239-1249

A Hybrid Approach of Neural Network with Particle Swarm Optimization for Tobacco Pests Prediction.

Jiake Lv, Xuan Wang, Deti Xie, Chaofu Wei

 1251-1260

Research on Optimization of Encoding Algorithm of PDF417 Barcodes.

Ming Sun, Longsheng Fu, Shuqing Han

 1261-1270

Research on Personalized Information Filtering of Search Engine.

Shu Zhang, Xinrong Chen, Changshou Luo

 1271-1280

Agent-Based Wheat Simulation Model Cooperation Research.

Shengping Liu, Yeping Zhu

 1281-1289

A Reasoning Component's Construction for Planning Regional Agricultural Advantageous Industry Development.

Yue Fan, Yeping Zhu

 1291-1297

The Acquisition of Class Definitions in the Commodity Ontology of Agricultural Means of Production.

Lu Zhang, Li Kang, Xinrong Cheng, Guowu Jiang, Zhijia Niu

 1299-1308

Development of the Farm Machinery Statistical Management System Based on Web.

Xindan Qi, Hua Li, Wenqing Yin

 1309-1317

Design and Implementation of Aculops Lycopersici Population Dynamic Model Prototype Based on Cellular Automata.

Shuai Zhang, Dongsheng Wang, Linyi Li, Yongda Yuan

 1319-1328

The Design of Embedded Video Supervision System of Vegetable shed.

Jun Sun, Mingxing Liang, Weijun Chen, Bin Zhang

 1329-1335

Realization of Workflow Service Invocation Interface for Integration of Agricultural Network Resources.

Dong Wang, Ruizhi Sun

 1337-1346

Optimal Model on Canal water Distribution Based on Dynamic Penalty Function and Genetic Algorithm.

Wenju Zhao, Xiaoyi Ma, Yinhong Kang, Hongyi Ren, Baofeng Su

 1347-1357

Application of Operation Research and System Science Approach to fisheries Management.

Lin Sun, Shouju Li, Hongjun Xiao, Dequan Yang

 1359-1368

Machine Vision on-Line Detection Quality of Soft Capsules Base on SVM.

Fucai Ge, Jiyong Shi, Youyi Xu, Xiaobo Zou, Jiewen Zhao

 1369-1378

Particle Swarm Learning Algorithm Based on Adjustment of parameter and its Applications Assessment of Agricultural Projects.

Shanlin Yang, Weidong Zhu, Li Chen

 1379-1388

The Scientific and Technical Service Function of Agricultural Digital Library in Countryside Informatization Development and Construction under Network Environment.

Xichuan Guo

 1389-1396

Research on Agriculture Domain Meta-Search Engine System.

Nengfu Xie, Wensheng Wang

 1397-1403

Practice and Explore on Agricultural Science Data Construction and Sharing in China.

Ruixue Zhao

 1405-1413

The Meta-Ontology Model of the Fishdisease Diagnostic Knowledge Based on OWL.

Yongchang Shi, Wen Gao, Liang Hu, Zetian Fu

 1415-1422

Based on Genetic Algorithm Knowledge Acquisition Model.

Zetian Fu, Le Chen, Yonghong Guo, Yongmei Guo

 1423-1432

Case-Based Reasoning Model of the Fish Disease Diagnosis.

Zetian Fu, Guoyong Hong, Jian Sun

 1433-1442

Reasonable Sampling Scale of Macropore Based on Geostatistic Theory.

Mingyao Zhou, Zhaodi Lin, Peng Wu, Susheng Wang, Fei Zhang

 1443-1450

Intelligent Design of Vehicle package Using Ontology and Casebased Reasoning.

Xiaoping Jin, Enrong Mao, Bo Cheng

 1451-1460

Application of Virtual manufacturing in Fields cultivate Machines.

Jun Liu, Yan Li, Zhou Li

 1461-1466

Visualization of Virtual plant Based on 3D Model converter.

Qian Wang, Ying Zhang, Ji Liu

 1467-1476

Intelligent Growth Automaton of Virtual plant Based on Physiological Engine.

Qingsheng Zhu, Mingwei Guo, Hongchun Qu, Qingqing Deng

 1477-1486

A Visualization Model of Flower Based on Deformation.

Ling Lu, Lei Wang, Xuedong Yang

 1487-1495

Three-Dimensional Computer Aided Design of a Vertical Winnower.

Yumei Bao, Saijia Lin, Lijie Weng

 1497-1503

Method on Virtual Crop System Modeling Based on Agent Technology.

Ping Zheng, Zhongbin Su, Jicheng Zhang, Yujia Zhang

 1505-1510

The Research of Route Navigation Based on Visual Navigation.

Zhaobin Peng, Lijuan Wang, Yaru Zhang, Yuanyuan, Fangliang An, Rongjun Zhang, Yaoguang Wei

 1511-1517

A Study of Paddystem borer (Scirpophaga Incertulas) Population Dynamics and its Influence Factors Base on Stepwise Regress Analysis.

Linnan Yang, Lin Peng, Fei Zhong, Yinsong Zhang

 1519-1526