IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2008: Beijing, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 1 - The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China

Daoliang Li, Chunjiang Zhao

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 293, ISBN: 978-1-4419-0208-5Contents

Some Possibilities of Studying the Precision Farming in Estonia, Methods and Results Ofcomplex Investigation.

T. Võsa, E. Nugis, K. Vennik, H. Meripõld, P. Viil, J. Kuht

 1-7

Optimal Path Planning Program for Autonomous Speed Sprayer in Orchard Using Order-Picking Algorithm.

T. S. Park, S. J. Park, K. Y. Hwang, S. I. Cho

 9-18

The Use of a Meteorological Station Network to Provide Crop Water Requirement Information for Irrigation Management.

Reimar Carlesso, Mirta Teresinha Petry, Celio Trois

 19-27

Use of Ceres-Wheat Model for Wheat Yield Forecast in Beijing.

Xian Wang, Chunjiang Zhao, Cunjun Li, Liangyun Liu, Wenjiang Huang, Pengxin Wang

 29-37

Data Envelopment Analysis on Efficiency Evaluation of Irrigationfertilization Schemes for Winter Wheat in North China.

Songhao Shang, Xiaomin Mao

 39-48

Land-Use Change Dynamics and Cluster Analysis of Agricultural Structure in The Zuli River Basin in Recent 20 Years.

Huiming Liu, Fengmin Li, Guojun Sun, Yu Yang

 49-58

The Change of Land Cover/Land Use in Ejina Oasis over 20 Years.

Xiaoyou Zhang, Tongtong Men, Maoxian Zhou

 59-67

Assessment and Mapping of Heavy Metals Pollution in Tea Plantation Soil of Zhejiang Province Based on Gis.

Lianqing Zhou, Zhou Shi, Youwei Zhu

 69-78

Application and Estimation of Wheat Production Emulation System in Hebei Province.

Shijuan Li, Yeping Zhu, Yan Xue

 79-88

Fast Measurement of Soluble Solid Content in Mango Based on Visible and Infrared Spectroscopy Technique.

Jiajia Yu, Yong He

 89-95

Use of Nir Spectroscopy and Ls-Svm Model for the Discrimination of Varieties of Soil.

Zengfang Li, Jiajia Yu, Yong He

 97-105

GIS-Based Disaster Warning System of Low Temperature and Spare Sunlight in Greenhouse.

Ruijiang Wei, Chunqiang Li, Xin Wang

 107-114

Study on Forest Vegetation Classification Based on Multitemporal Remote Sensing Images.

Xia Jing, Jihua Wang, Wenjiang Huang, Liangyun Liu, Jindi Wang

 115-123

The Spatial Pattern Characteristics of Soil Nutrients at the Field Scale.

Yujian Yang, Jianhua Zhu, Xueqin Tong, Dianchang Wang

 125-134

Research on Precision Irrigation in Western Semiarid Area of Heilongjiang Province by Interpreting Data Source Spatial Distribution.

Qiang Fu, Qiuxiang Jiang, Zilong Wang

 137-146

Application of 3S Technology to Land Consolidation in Chernozem Region of China.

Boqi Wang, Nan Li, Wei Li, Jinmin Hao

 145-153

Simulation Design of the Spiral Groove Precision Seed-Metering Device for Small Grains.

Dongguang Zhang, Yuming Guo

 155-160

Dem-Based Study of Habitat Characteristics of Torreya Fengqiao in Kuaiji Mountain, China.

Xiaoming Wang, Ke Wang, Weijiu Ao, Jinsong Deng

 161-168

Quantitatively Optimized Selection of Proper Scale in Land Use Cartographic Generalization.

Xiaopei Zhang, Tailai Yan, Xiaogang Cui, Dehai Zhu

 169-178

Application of Genetic Algorithm in the Modeling of Leaf Chlorophyll Level Based on Vis/Nir Reflection Spectroscopy.

Haiqing Yang, Haiqing Yang, Yong He

 179-188

Planting-Density Optimization Study Fortomato Fruit Set and Yield Based Onfunctional-Structural Model Greenlab.

Lili Yang, Yiming Wang, Qiaoxue Dong

 189-196

Sustainable Agricultural Paradigm Of mountain-Oasis-Ecotone-Desert System in Inland Manasi River Basin, Xinjiang Province, Northwest China.

Huiming Liu, Weiming Chen, Xiaobin Dong, Xinshi Zhang

 197-207

Gis-Based Crop Support System For Common Oatand Naked Oat in China.

Fan Wan, Zhen Wang, Fengmin Li, Huhua Cao, Guojun Sun

 209-221

Study on Soil Nutrient Management Andfertilization Model in Ningxia County Territorywith Gis.

Li-Bo Liu, Guomin Zhou

 223-231

Extension Evaluation Model of Land Destructiondegree in Mining Area and its Application.

Hongbo Jin, Yuanfang Huang, Shiwen Zhang, Guan Gong

 233-244

Dynamic Simulation Model for Production and Dry Matter Accumulation in Peanut.

Lei Xu, Peiling Yang, Shumei Ren, Tao Zhang, Yuguo Han

 245-252

Automated Digital Image Analyses For Estimating Percent Ground Cover of Winter Wheat Based on Object Features.

Chunjiang Zhao, Cunjun Li, Qian Wang, Qingyan Meng, Jihua Wang

 253-264

Research on The Method of Gis-Based Analysis on Agricultural Regional Competitive Industries.

Kaimeng Sun, Yeping Zhu, Yanchao Xu

 265-273

Study and Application on Cloud Covered Rate for Agroclimatical Distribution Using In Guangxi Based on Modis Data.

Xin Yang, Shiquan Zhong, Han Sun, Zongkun Tan, Zheng Li, Meihua Ding

 275-284

Research on the Spatial Variability of Soil Moisture.

Changli Zhang, Shuqiang Liu, Xianyue Zhang, Kezhu Tan

 285-292

Extraction of Remote Sensing Information Ofbanana Under Support of 3S Technology Inguangxi Province.

Xin Yang, Han Sun, Zongkun Tan, Meihua Ding

 293-298

The Exploitation of WEBGIS Based on Arcgisserver and Ajax.

Xue Lei, Li Lan, Longhe Wang, Qin Jian

 299-305

Monitoring Freeze Injury and Evaluating Losing to Sugar-Cane Using RS and GPS.

Zongkun Tan, Meihua Ding, Longhe Wang, Xin Yang, Zhaorong Ou

 307-316

Analyses on Regional Cultivated Land Change based on Quantitative Method.

Yingui Cao, Chun Yuan, Wei Zhou, Jing Wang

 317-327

Reconstruction of 3D Digital Image of Weeping for Sythia Pollen.

Dongwu Liu, Zhiwei Chen, Hongzhi Xu, Wenqi Liu, Lina Wang

 329-334

Study and Development of Mobile Tracing Terminal Based on GPRS for Agricultural Products Quality Tracking.

Shihong Liu, Hong Meng, Huoguo Zheng, Jiangshou Wu

 335-343

GIS-Based Elaborate Spatial Prediction of Soil Nutrient Elements Using Ancillary Terrain Data in Chongqing Tobacco Planting Region, China.

Xuan Wang, Jiake Lv, Chaofu Wei, Deti Xie

 345-356

Agricultural Cross Languages Information Retrieval Schema Based on Muti-Thesaurus Mapping.

Chun Chang, Wenlin Lu

 357-364

Quantify the Landscape Effect of Rural Region Planning Near Metropolis Using High Spatial Resolution Remote Sensing-Case Study in Gaoliying Town in Beijing.

Shiliang Liu, Yuhong Dong, Wei Fu, Min Yang

 365-373

Effects of Land Use on Soil Quality on the Loessplateau in North-West Shanxi Province.

Qiang Zhang, Li Wang, Ruirui Ji, Zhiping Yang, Jianjie Zhang

 375-385

Spatial Different Analysis of Land Use/Landcover Change And Human Impact In Typical Oasisin Arid Land.

Hongwei Wang, Tash polat Tiyip, Jianli Ding, Jiangyan Luo

 388-398

The Potential Geographical Distribution of bactrocera Dorsalis (Diptera: Tephrididae) in China Based on Emergence Rate Model and Arcgis.

Ningbo Wang, Zhihong Li, Jiajiao Wu, Edwin G. Rajotte, Fanghao Wan, Zhiling Wang

 399-411

Construction Standard of Farmland Landscapeconstruction Standard of Farmland Landscape.

Meichen Fu, Jianjun Zhang

 412-421

Application of GIS Combining With Limits of voronoi Diagram in Socioeconomic Factor of Agricultural Land Grading.

Zhanlu Zhang, Ying Li

 423-430

Effects of Lucc Resulting From Tffp Land Usepattern in the Yellow River Delta, China.

Xuegong Xu, Xiaofeng Duan, Richard Dawson, Yanhua Liu, Yu He, Huifang Peng, Chaowei Cui

 431-441

Definition of Management Zones of Soil Nutrientsbased on Fcm Algorithm in Oasis Field.

Xin Lu, Yan Chen

 443-453

A Com-Gis Based Decision Tree Model Inagricultural Application.

Wei Cheng, Ke Wang, Xiuying Zhang

 455-464

Study on Soil Special Variability and Crops Optimal Layout Based on Gis in The West-Northern Plateau of Hebei Province.

Lixiao Feng, Xiong Du, Jizong Zhang, Cundong Li, Lifeng Zhang

 467-478

Research and Application of Precision Fertilization on Maize.

Helong Yu, Guifen Chen, Dayou Liu

 477-486

Probabilistic Yield Forecast Based on Aproduction Process Model.

Jüri Kadaja, Triin Saue, Peeter Vii

 487-494

Potato Production as Affected by Crop Parameters and Meteoro Logical Elements.

André B. Pereira, Nilson A. Villa Nova, Antonio R. Pereira

 495-507

Regression Models For Saffron Yields in Iran.

Sanaeinejad S. H, Hosseini S. N

 509-518

Grapsi_Draw Digital Psychrometric Chart.

Daniela de C. Lopes, Fengmin Li, Evandro de C. Melo, José H. Martins, Luis Manuel N. Gracia, Adriana C. Guimarães

 519-528

Forecasting Crop Water Requirement By Et-Hs model For Arid and Semi Arid Region of Iran.

Payam Najafi, Kamran Asgari

 529-536

Simulation and Prediction of Cd Cumulation Insoil Irrigated By Reclaimed Water Based Onmatlab.

Zhanbin Huang, Jinfeng Deng, Zhihua Jiao

 537-544

Numerical Simulation of Air-Water Bubbly Flow in Axial Flow Pump Impeller.

Minguan Yang, Xiaolian Wu, Can Kang

 545-552

The Simulation of Agricultural Non-Point Sourcepollution in Shuangyang River Watershed.

Yongsheng Ma, Xiucui Tan, Qiuyue Shi

 553-561

Annual Precipitation Series Wavelet Analysis of well-Irrigation Area in Sanjiang Pla.

Dong Liu, Qiang Fu, Yongsheng Ma, Aihua Sun

 563-572

Modeling and Simulation For A Variable Sprayerrate System.

Yan Shi, Anbo Liang, Haibo Yuan, Chunmei Zhang, Junlong Li

 573-584

Research on Crop Simulation Model Based on Pda.

Jianbing Zhang, Yeping Zhu

 585-592

Calculation of Resources Carrying Capacitybased on Ecological Footprint in Beijingmountainous Area.

Jiuwen Sun, Chang Liu, Biaoqiang Luo

 593-602

Design of Simulation Strategy for Corn Cleaningon Discrete Element Method.

Hua Li, Hongju Gong, Wenqing Yin

 603-611

Decision Support System By (Ordered Weightaveraging) Owa Method.

Hooman Sharifnasab, Reza Alimardani, Mohammad Reza Akbari

 613-623

Prsrw: An Expert System for Postulating Andinferring Resistance Genes to Wheat Stripe Rust.

Yu Yang, Lianzhi Wang, Shichang Xu, Qiang Bian, Fengle Wang

 625-633

Agricultural Machines Management Andassignment System of Heilongjiang Reclamation Area.

Xi Wang, Chun Wang, Weidong Zhuang, Hui Yang

 635-641

A Decision Support System for Evaluatingquality Safety Risk Contaminated By Water Pollution in Aquaculture Pond.

Dong Tian, Nan Li, Honghui Huang, Zetian Fu, Xiaoshuan Zhang

 643-652

Application Of Colored Petri Net In Modeling Ofan Agricultural Enterprise Informationmanagement System.

Fangtian Zhang, Kaiyi Wang, Jin Sui, Chang Liu, Zhongqiang Liu

 653-660

Design Of Decision-Making System about Wheatsurvey and Directions for Soil Based on Gis Incounty.

Hao Zhang, Lei Xi, Hua Yu, Shuping Xiong, Hongbo Qiao, Zhongmin Lu, Xinming Ma

 661-670

Analysis And Assistant Planning System Ofregional Agricultural Economic Inform.

Jie Han, Junfeng Zhang

 671-679

Research of Litchi Diseases Diagnosis Expertsystem Based on Rbr and Cbr.

Bing Xu, Liqun Liu

 681-688

A Decision Support System for Do Predictionbased on Fuzzy Model and Neural Network.

Ruimei Wang, Qigen Liu, Youyuan He, Zetian Fu

 689-699

Qpais: A Web-Based Expert System for Assistedidentification of Quarantine Stored Insect Pests.

Han Huang, Edwin G. Rajotte, Zhihong Li, Ke Chen, Shengfang Zhang

 701-714

Research and Implement of Maize Varietypromotion Decision Support System Based Onwebgis.

Hu Wang, Xiaodong Zhang 0001, Weili Wang, Yuan Zheng

 715-723

A Pda-Based Feeding Expert System For Indoorintensive Culturing OF Southern Flounder Inchina.

Liying Xu, Chengxian Yu, Bin Xing, Daoliang Li

 725-733

Development of Multi Objective Plan Using Fuzzytechnique for Optimal Cropping Pattern Incommand Area of Aundha Minor Irrigationproject of Maharashtra State (India).

K. P. Gore, R. K. Panda

 735-741

Research on the Control oF Reactive Powercompensation Based on Fuzzy Reasoning.

Ping Yang, Yuwen Sun, Jianguo Dong, Yong Yang

 743-750

Research on Image-Based Fuzzy Visual Servo Forpicking Robot.

Song Jian

 751-760

Dynamic Alliance of Agriculture Productslogistics Based on Swarm Intelligence.

Xinsheng Yao, Yan Cui, Jilai Ying, Jianguang Wei

 761-769

The Temperature Fuzzy Control System of Barleythe Malt Drying Based on Microcontroller.

Xiaoyang Gao, Yang Bi, Lili Zhang, Jingjing Chen, Jianmin Yun

 771-778

A Fuzzy Control Irrigation System For Cottonfield.

Jun Zhang, Yandong Zhao, Yiming Wang, Jinping Li

 779-785