IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2007: Wuyishan, China

Computer And Computing Technologies In Agriculture, Volume II, First IFIP TC 12 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA 2007), Wuyishan, China, August 18-20, 2007

Daoliang Li

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 259, ISBN: 978-0-387-77252-3Contents

Research on the Short-term Agricultural Electric Load Forecasting of Wavelet Neural Network.

Qian Zhang

 737-745

Agricultural Flood Losses Prediction Based on Digital Elevation Model.

Lei Zhu

 747-754

Effect of Image Processing of a Leaf Photograph on the Calculated Fractal Dimension of Leaf Veins.

Yun Kong, Shaohui Wang, Chengwei Ma, Baoming Li, Yuncong Yao

 755-760

Cylinder Head Fem Analysis and its Improvement.

Shixiong Li, Jinlong Mao, Shumao Wang

 761-768

Automatic Navigation System with Multiple Sensors.

Xiaojun Wan, Gang Liu

 769-776

Kinematics Model and Simulation of 5-DOF Finger Based on Flexible Pneumatic Actuator.

Libin Zhang, Zhiheng Wang, Qinghua Yang, Tiefeng Shao, Guanjun Bao

 777-790

Digital Design and Implementation of Soybean Growth Process Based on L-system.

Hongmin Sun, Leqiang Ai, Xinzhong Tang

 791-797

Development of a Web-based Wireless Telemonitoring System for Agro-environment.

Keming Du, Zhongfu Sun, Huafeng Han, Shuang Liu

 799-807

The Application of WAP and WEBGIS in the System of Insects' Classification Retrieval.

Qing Zou, Lin Huang, Xuexia Wang, Dongmei Lang

 809-816

Development of Information Support System for the Application of New Maize Variety Based on Smartphone.

Feng Yang, Shaoming Li

 817-824

Grass Cover Change Model Based on Cellular Automata.

Shuai Zhang, Jingyin Zhao, Linyi Li

 825-832

Research and Design of the Agricultural Short-message Management System.

Xinlan Jiang, Wanlin Gao, Wei Liu, Ganghong Zhang, Hongqiang Yang, Yang Ping

 833-840

The Construction of Small Town Information Portal Using Open Source Software.

Cheng Peng, Jing Li, Jianwei Yue, Qiaozhen Guo

 841-850

Simulation Study on Constructed Rapid Infiltration for Treatment of Surface Wastewater in Town.

Zheng Yanxia, Feng Shaoyuan, Zhao Xuyang

 851-858

I-UDDI4M: Improved UDDI4M Protocol.

Xiang Li, Lin Li, Lei Xue

 859-866

Research and Design of Online Declaration and Approval System Based on Mvc.

Wanlin Gao, Hongqiang Yang, Xin Chen, Yang Ping, Zhen Li, Xinlan Jiang, Ganghong Zhang

 867-873

Application on IOC Pattern in Integration of Workflow System with Application Systems.

Limin Ao, Xiaodong Zhu, Wei Zhou

 875-882

A Temporarily-spatially Constrained Model Based on TRBAC in Workflow System.

Limin Ao, Wei Zhou, Xiaodong Zhu

 883-889

Freis: A Web-based Resources and Environment Information System for Agro-ecosystem Management.

Mingxin Men, Yuepu Qi, Boyang Du, Hao Xu

 891-898

The Monitoring Population Density of Pests Based on Edge-enhancing Diffusion Filtering and Image Processing.

Yuehuan Wang, Guirong Weng

 899-907

Secure Production of Farm Produce-oriented Management and Spatial Decision-making System for Producing Area.

Yan Wang, Yuchun Pan, Bojie Yan, Anyun Li, Jihua Wang

 909-916

Bayesian Network and its Application in Maize Diseases Diagnosis.

Guifen Chen, Helong Yu

 917-924

Study on Authorization Management Model of One-stop Office System.

Jianwei Yue, Hongchun Cai, Luyao Chen, Wei Zhuang

 925-931

Research on Agricultural E-commerce Public Trade Platform System.

Qifeng Yang, Bin Feng, Ping Song

 933-942

Autonomous Navigation System Based on GPS.

Zhaoxiang Liu, Gang Liu

 943-950

Development of Intelligent Equipments for Precision Agriculture.

Xiaochao Zhang, Xiaoan Hu, Wenhua Mao

 951-958

Weed Detection Based on the Optimized Segmentation Line of Crop and Weed.

Wenhua Mao, Xiaoan Hu, Xiaochao Zhang

 959-967

Apple Maturity Discrimination and Position.

Bei He, Gang Liu

 969-976

Bioinformatics and its Applications in Agriculture.

Jian Xue, Shoujing Zhao, Yanlong Liang, Chunxi Hou, Jianhua Wang

 977-982

Optimized Selection of Wetland Water Quality Monitoring Points Based on Information Entropy and Fuzzy Similarity.

Xinjian Xiang

 983-991

Design of Portable Instrument for Measuring Agriculture Field Size Based on GPS.

Chunting Yang, Xinjian Xiang

 993-1000

A Solution of Rural Information Network Accessing.

Lu Yang, Jun Xiao

 1001-1010

Decision Support System of Variable Rate Irrigation Based on Mathematical Model and GIS.

Jianjun Zhou, Gang Liu, Su Li, Xiu Wang, Man Zhang

 1011-1019

Eliminating Crop Shadows in Video Sequences by Probable Learning Pixel Classification.

Tanghai Liu, Xiaoping Cheng

 1021-1028

A Web-based Knowledge Aided Tutoring System for Vegetable Supply Chain.

Hui Li, Zetian Fu, Yan Li, Jian Zhang

 1029-1036

The Design of Wireless Sensor Networks Node for Measuring the Greenhouse's Environment Parameters.

Cheng Wang, Chunjiang Zhao, Xiaojun Qiao, Xin Zhang, Yunhe Zhang

 1037-1046

Research of Greenhouse Efficient Automatic Irrigation System Based on Evapotranspiration.

Chunjiang Zhao, Yunhe Zhang, Cheng Wang, Xiaojun Qiao, Ruirui Hao, Yueying Yang

 1047-1054

A Measuring Instrument for Multipoint Soil Temperature Underground.

Cheng Wang, Chunjiang Zhao, Xiaojun Qiao, Zhilong Xu

 1055-1061

The Realization Network Correspondence with Winsock Control Component of VB.

Cheng Wang, Chunjiang Zhao, Jun Yang, Xiaojun Qiao

 1063-1069

Research of Decision Support System (DSS) for Greenhouse Based on Data Mining.

Cheng Wang, Lili Wang, Ping Dong, Xiaojun Qiao

 1071-1076

Researches of Digital Design System of Rice Cultivation Based on Web and Simulation Models.

Hongxin Cao, Zhiqing Jin, Yuwang Yang, Chunlin Shi, Daokuo Ge, Xiufang Wei

 1077-1086

Fuzzy Control of the Spraying Medicine Control System.

Yan Shi, Chunmei Zhang, Anbo Liang, Haibo Yuan

 1087-1094

Analysis and Testing of Weed Real-time Identification Based on Neural Network.

Yan Shi, Haibo Yuan, Anbo Liang, Chunmei Zhang

 1095-1101

Application of Genetic Algorithm (GA) Trained Artificial Neural Network to Identify Tomatoes with Physiological Diseases.

Junlong Fang, Changli Zhang, Shuwen Wang

 1103-1111

Development of a Model-based Digital and Visual Wheat Growth System.

Liang Tang, Hui Liu, Yan Zhu 0001, Weixing Cao

 1113-1120

Design of Control System of Laser Leveling Machine Based on Fussy Control Theory.

Yongsheng Si, Gang Liu, Jianhan Lin, Qingfei Lv, Feng Juan

 1121-1127

Near Infrared Spectrum Detection of Soybean Fatty Acids Based on GA and Neural Network.

Changli Zhang, Kezhu Tan, Yuhua Chai, Junlong Fang, Shuqiang Liu

 1129-1136

Soil Classification Via Mid-infrared Spectroscopy.

Raphael Linker

 1137-1146

Nondestructive Testing System for Eggshells Based on DSP.

Lihong He, Dejun Jiang, Lan Liu, Jingang Liu

 1147-1154

Farmers' Access to Internet Information: Pathways, Interests and Cost.

Gubo Qi, Haimin Wang, Ting Zuo

 1155-1168

Spectrum Characteristics of Cotton Canopy Infected with Verticillium Wilt and Inversion of Severity Level.

Bing Chen, Keru Wang, Shaokun Li, Jing Wang, Junhua Bai, Chunhua Xiao, Junchen Lai

 1169-1180

The Design and Implementation of Sugar-cane Intelligence Expert System Based on Eos/Modis Data Inference Model.

Zongkun Tan, Meihua Ding, Xin Yang, Zhaorong Ou, Yan He, Zhaomin Kuang, Huilin Chen, Xiaohua Mo, Zhongyan Huang

 1181-1191

Research on Kinematics Simulation of Parameterized Mechanism Based on Visualization in Scientific Computing.

Gang Zhao, Liangxi Xie

 1193-1203

Towards Developing a Web-based Gap Management Information System for Cucumber in China.

Jianping Qian, Ming Li, Xinting Yang, Xuexin Liu, Jihua Wang

 1205-1212

Maize Production Emulation System Based on Cooperative Models.

Shijuan Li, Yeping Zhu

 1213-1221

The Agriculture Application Prospect of IGIS.

Xiaoyang Cui, Kaimeng Sun, Dingcun Yan, Yeping Zhu

 1223-1230

Develop Wheat Growth Model Multi-agent System with Mase Method.

Shengping Liu, E. Yue, Yeping Zhu

 1231-1242

Water Quality Management in Intensive Aquaculture in China.

Chengxian Yu, Bin Xing, Liying Xu, Daoliang Li

 1243-1252

An Efficient Segmentation Method for Milk Somatic Cell Images.

Heru Xue, Shuoshi Ma, Xichun Pei

 1253-1258

Research on Remote Crop Production Management System Based on Crop Simulation Models and WebGIS.

Jianbing Zhang, Yeping Zhu, Liping Zhu

 1259-1265

Forecast Research of Crop Water Requirements Based on Fuzzy Rules.

Jianbing Zhang, Yeping Zhu, Feixiang Chen

 1267-1273

Research on the Transformation of Display Format for Web Information.

Sufen Dong, Guifa Teng, Dan Wang, Yan Hu, Fang Wang, Shuhui Chang

 1275-1282

An Optimization Genetic Algorithm for Image Databases in Agriculture.

Changwu Zhu, Guanxiang Yan, Zhi Liu, Li Gao

 1283-1289

Construction and Application Based on Compressing Depiction in Profile Hidden Markov Model.

Zhijian Zhou, Daoliang Li, Li Li, Zetian Fu

 1291-1297

Wheat Grain Quality Forecasting by Canopy Reflected Spectrum.

Wenjiang Huang, Jihua Wang, Xiaoyu Song, Chunjiang Zhao, Liangyun Liu

 1299-1301

Geo-referenced Spatial Multimedia Application for Agricultural Resource Management.

Hui Liu, Gang Liu, Zhijun Meng

 1303-1306

Development of DGPS Guidance System for Agricultural Machinery.

Zhijun Meng, Wenqian Huang, Hui Liu, Liping Chen, Weiqiang Fu

 1307-1310

Calibration of Machine Vision System for Nondestructive Detection of Plants.

Ming Sun, Dong An, Yaoguang Wei

 1311-1314

Study on Detection Technology of Milk Powder Based on Support Vector Machines and Near Infrared Spectroscopy.

Jingzhu Wu, Shiping Zhu, Yun Xu, Yiming Wang

 1315-1316

Design of Can-based Variable Rate Fertilizer Control System.

Wenqian Huang, Liping Chen, Zhijun Meng, Chunjiang Zhao

 1317-1320

A Neural Network Model for Predicting Cotton Yields.

Jun Zhang, Yiming Wang, Jinping Li, Ping Yang

 1321-1322

Study on Expert System for Towed Water-saving Irrigation Mechanization Technology.

Na Jia, Changle Pang, Zhuomao E

 1323-1327

Development of 3D GIS Modeling Technology.

Xiangjian Meng, Gang Liu

 1329-1332

A Regression Model of Dry Matter Accumulation for Solar Greenhouse Cucumber.

Weitang Song, Xiaojun Qiao

 1333-1339

Spatial Variability Analysis of Soil Properties within a Field.

Gang Liu, Xuehong Yang

 1341-1344

Design and Development of Automatic Navigation Software for Farming Machines.

Yunuo Yang, Gang Liu

 1345-1348

Electrochemical Sensors for Soil Nutrient Detection: Opportunity and Challenge.

Jianhan Lin, Maohua Wang, Miao Zhang, Yane Zhang, Li Chen

 1349-1353

Relation Extraction Based on AGROVOC.

Qian Wang

 1355-1357

Locust Image Segmentation Using Pulse-coupled Neural Network.

Xuemei Xiong, Yiming Wang

 1359-1360

Light Simulation Inside Tomato Canopy Based on a Functional-structural Growth Model.

Qiaoxue Dong, Weizhong Yang, Yiming Wang

 1361-1364

The Thermal Measurement System.

Yanzheng Liu, Guanghui Teng, Chengwei Ma, Shirong Liu

 1365-1369

Expert System of Non-pollution Feicheng Peach Production in China.

Ming Li, Yan'an Wang, Lihui Wang, Zhiqiang Yan, Qingyan Yu

 1371-1374

Towards Developing an Early Warning System for Cucumber Diseases for Greenhouse in China.

Ming Li, Chunjiang Zhao, Daoliang Li, Xinting Yang, Chuanheng Sun, Yan'an Wang

 1375-1378

Heat Loss Through Covering Layer.

Yi Zhang, Chengwei Ma, Junfang Zhang, Midao Qin, Ruichun Liu

 1379-1382

Optimization of Position of Reflective Boards for Increasing Light Intensity Inside Chinese Lean-to Greenhouses.

Yun Kong, Shaohui Wang, Yuncong Yao, Chengwei Ma

 1383-1389

Boundary Setting in Simulating Greenhouse Ventilation by Fluent Software.

Cuiping Hou, Chengwei Ma

 1391-1395

Monitoring Crop Growth Status Based on Optical Sensor.

Di Cui, Minzan Li, Yan Zhu 0001, Weixing Cao, Xijie Zhang

 1397-1401

Real-time Soil Sensing with NIR Spectroscopy.

Jianying Sun, Minzan Li, Lihua Zheng, Ning Tang

 1403-1406

Yield Mapping in Precision Farming.

M. Zhang, M. Z. Li, Gang Liu, M. H. Wang

 1407-1410

Study on Extracting Edge of Cropland Scenery.

Mingxia Shen, Zhiye Yan, Changying Ji

 1411-1416

Study on Greenhouse Temperature Variable Universal Adaptive Fuzzy Control.

Weizhong Yang, Qiaoxue Dong, Yiming Wang

 1417-1420

Machine Vision Based Cotton Recognition for Cotton Harvesting Robot.

Yong Wang, Xiaorong Zhu, Changying Ji

 1421-1425

Leaf Area Calculating Based on Digital Image.

Zhichen Li, Changying Ji, Jicheng Liu

 1427-1433

Research on Spray Precisely Toward Crop-rows Based on Machine Vision.

Honghui Rao, Changying Ji

 1435-1439

A Web Based Expert System for Milch Cow Disease Diagnosis System in China.

Libin Rong, Daoliang Li

 1441-1445

A Call Center Oriented Consultant System for Fish Disease Diagnosis in China.

Jie Zhang, Daoliang Li

 1447-1451

A CBR System for Fish Disease Diagnosis.

Wei Zhu, Daoliang Li

 1453-1457

Summary of Pivotal Technique of Cotton-harvest Robot.

Ling Wang, Changying Ji

 1459-1463

Ranking for Preharvest Cottons by Using Machine Vision.

Ling Wang, Changying Ji

 1465-1469

Estimating Pig Weight From 2D Images.

Yan Yang, Guanghui Teng

 1471-1474