IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2007: Wuyishan, China

Computer And Computing Technologies In Agriculture, Volume I, First IFIP TC 12 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA 2007), Wuyishan, China, August 18-20, 2007

Daoliang Li

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 258, ISBN: 978-0-387-77250-9Contents

Measurement and Prediction of Stress-strain for Extruded Oilseed Using Neural Networks Under Uniaxial Cold Pressing.

Xiao Zheng, Guoxiang Lin, Dongping He, Jingzhou Wang

 1-10

Parameterized Computer Aided Design of Stubble Cleaner.

Lige Wen, Jianqiao Li, Xiuzhi Zhang, Benard Chirende

 11-18

Regional Country Information Service Platform Based on Hybrid Network.

Songbin Zhou, Guixiong Liu, Taobo Cheng

 19-26

The Short Message Management System Based on J2ME.

Shumin Zhou, Guoyun Zhong, Tiantai Zhang

 27-34

The Enlightenment to China of E-government Application in Rural Areas from Japan, South Korea and India.

Wenyun Liu, Jinglei Wang

 35-42

Design and Implementation of a Mobile Management System for Campus Server.

Shijue Zheng, Zhenhua Zheng

 43-50

Hyperspectral Laser-induced Fluorescence Imaging for Nondestructive Assessing Soluble Solids Content of Orange.

Muhua Liu, Luring Zhang, Enyou Guo

 51-59

A Fast Longest Common Subsequence Algorithm for Biosequences Alignment.

Wei Liu, Lin Chen

 61-69

Chinese Agricultural Status, Issues and Strategies of the Development of Electronic Commerce.

Hua Jiang, Jing Yang 0001

 71-84

Research on Monitoring Technology of Digital Reservoir.

Chengming Zhang, Jixian Zhang, Yong Liang, Yongxiang Sun, Zhixin Xie

 85-94

Research on Low Altitude Image Acquisition System.

Hongxia Cui, Zongjian Lin, Jinsong Zhang

 95-102

A Threshold-based Similarity Relation Under Incomplete Information.

Xuri Yin

 103-110

Web-based Expert System of Wheat and Corn Growth Management.

Xuesong Suo, Nan Shi

 111-119

Study of Corn Optimization Irrigation Model by Genetic Algorithms.

Bing Zhang, Shouqi Yuan, JianSheng Zhang, Hong Li

 121-132

Analysis of Virtual Reality Technology Applications in Agriculture.

Hailin Li

 133-139

Research and Development of the Information Management System of Agricultural Science and Technology to Farmer Based on GIS.

Hao Zhang, Lei Xi, Xinming Ma, Zhongmin Lu, Yali Ji, Yanna Ren

 141-150

Multicast in Mobile ad hoc Networks.

Zhijun Wang, Yong Liang, Lu Wang

 151-164

The Design of Fruit Automated Sorting System.

Pingju Ge, Qiulan Wu, Yongxiang Sun

 165-170

Constructing an Informational Platform for Family and School Using GPRS.

Yongping Gao, Yueshun He

 171-178

Reduction in Agricultural Tax and the Income Growth of Rural Residents: An Empirical Study.

Ruiping Xie, Fanling Sun

 179-186

Explore a New Way to Convert a Recursion Algorithm into a Non-recursion Algorithm.

Yongping Gao, Fenfen Guan

 187-193

The Construction and Implementation of Digitization Platform for Precision Feeding of Commercial Pig.

Shihong Liu, Huoguo Zheng, Haiyan Hu, Yunpeng Cui, Xi Su

 195-204

Study on the Application of Digital Irrigation Area System.

Yong Liang, Jiping Liu, Yanling Li, Chengming Zhang, Mingwen Ma

 205-214

GIS Combined with MCE to Evaluate Land Quality.

Fengchang Xue, Zhengfu Bian

 215-222

Soil Water Content Forecasting by Support Vector Machine in Purple Hilly Region.

Wei Wu, Xuan Wang, Deti Xie, Hongbin Liu

 223-230

An Efficient New Method on Accurately Estimating Galileo VPL.

Ying Guo, Xiushan Lu

 231-238

Control Systems in Our Daily Life.

Irsan Suryadi, Rohani Jahja Widodo

 239-251

Application of GIS and Geostatistics to Characterize Spatial Variation of Soil Fluoride on Hang-Jia-Hu Plain, China.

Zhengmiao Xie, Jing Li, Weihong Wu

 253-266

Development for Breeding Performance Management System on Pig Farms.

Benhai Xiong, Qingyao Luo, Jianqiang Lu, Liang Yang

 267-275

Research on Dynamic Change of Grassland in West Jilin Province Based on 3S Technology.

Zhiming Liu 0006, Nanyan Ling

 277-285

Rice Shape Parameter Detection Based on Image Processing.

Hua Gao, Yaqin Wang, Pingju Ge

 287-294

Representation and Calculation method of Plant Root.

Hua Gao, Yaqin Wang, Zhijun Wang

 295-301

Study on Linear Appraisal of Dairy Cow's Conformation Based on Image Processing.

Dongping Qian, Wendi Wang, Xiaojing Huo, Juan Tang

 303-311

Research of RFID Middleware in Precision Feeding System of Breeder Swine.

Weiwei Sun, Xuhong Tian, Minjie Jiang

 313-320

Simulating Land Use/Cover Changes of Nenjiang County Based on CA-Markov Model.

Baoying Ye, Zhongke Bai

 321-329

Differentially Gene Expression in the Brain of Common Carp ( Cyprinus carpio ) Response to Cold Acclimation.

Liqun Liang, Shaowu Li, Yumei Chang, Yong Li, Xiaowen Sun, Qingquan Lei

 331-339

An Improved Fast Brain Learning Algorithm.

Shuo Xu, Xin An, Lan Tao

 341-347

Ontology-based Agricultural Knowledge Acquisition and Application.

Nengfu Xie, Wensheng Wang, Yong Yang

 349-357

Research on Precision Irrigation in Western Semiarid Area of Heilongjiang Province in China Based on GIS.

Q. X. Jiang, Q. Fu, Z. L. Wang

 359-370

Decision Support System for Risk Management in Aquatic Products Export Trade, China.

Feng Wang, Xiaoshuan Zhang, Cheng Tan, Chuanli Zhuang, Zetian Fu

 371-378

Design of Data Center's High Reliability in Large Agricultural Enterprise.

Hanxing Liu, Yingjie Kuang, Caixing Liu, Lei Xiao, Guomao Xu

 379-388

Role's Functions in CMS.

Xianfeng He, Mingtian Wang, Jinlian Zhang, Yongkang Luo

 389-396

Research on Quality Standard of Rural Information.

Mingtian Wang, Xianfeng He, Chunlu Li, Yongkang Luo, Jinlian Zhang, Liping Ou, Qin Xue, Yingwei Ai

 397-405

Implementation Scheme of Agricultural Content Management System.

Xianfeng He, Mingtian Wang, Yuan Yang, Yongkang Luo, Yingwei Ai

 407-417

Content Share in CMS.

Xianfeng He, Chunlu Li, Mingtian Wang, Yongkang Luo, Yingwei Ai

 419-424

Computer Simulation of the Pesticide Deposition Distribution in Horizontal Direction Spray.

Wanzhang Wang, Tiansheng Hong, Wenyi Liu, Xiangfu Li

 425-432

The Hardware Research of Dual-port RAM for Main-spare CPU in Rural Power Terminal System of Power Quantity Collection.

Ping Yang, Shu Dai, Xiuhua Wu, Yong Yang

 433-440

An Agent-based Population Model for China.

Zhongxin Chen, Einar Holm, Huajun Tang, Kalle Mäkilä, Wenjuan Li, Shenghe Liu

 441-448

How to Develop Rural Informatization in China.

Junjing Yuan, Daoliang Li, Hongwen Li

 449-456

Study on Suitability Evaluation Model of New Maize Varieties.

Weili Wang, Xiaodong Zhang 0001, Xiao He

 457-470

Human-computer Interface Development of Wireless Monitoring System Based on MiniGUI.

Zhihua Diao, Chunjiang Zhao, Xiaojun Qiao, Cheng Wang, Gang Wu, Xin Zhang

 471-477

Research of Sluice Monitoring System Based on GPRS and PLC.

Qiulan Wu, Yong Liang, Xia Geng, Wenjie Li, Yanling Li

 479-485

Self-adaptive Fuzzy Decision Map Matching Algorithm Based on GIS Buffer in LCS.

Yongjian Yang, Xu Yang, Chijun Zhang

 487-494

Construction of Agricultural Products Logistics Information System Based on .Net and Wap.

Yan Zhang, Yong Liang, Chengming Zhang, Qiulan Wu, Pingju Ge

 495-502

Research of Automatic Monitoring System of Reservoir Based on Embedded System.

Chengming Zhang, Jixian Zhang, Yong Liang, Yan Zhang, Guitang Yin

 503-513

Long-range Monitoring System of Irrigated Area Based on Multi-Agent and GSM.

Tinghong Zhao, Zibin Man, Xueyi Qi

 515-523

The Research on Grain Reserve Intelligent Audit Method and Implementation in Three-dimensional Stores.

Ying Lin, Xiaohui Jiang

 525-532

Study on Real-time Video Transportation for National Grain Depot.

Ying Lin, Liang Ge

 533-541

The Key of Bulk Warehouse Grain Quantity Recognition.

Ying Lin, Yang Fu

 543-551

Polymorphism of Microsatellite Sequence within ABC Transporter Genes in Phytopathogenic Fungus, Magnaporthe Grisea.

Lin Liu 0001, Chengyun Li, Jing Yang 0001, Jinbin Li, Yuan Su, Yunyue Wang, Yong Xie, Youyong Zhu

 553-558

Polymorphism of Microsatellite Sequence within Protein Kinase ORFs in Phytopathogenic Fungus, Magnaporthe Grisea.

Chengyun Li, Lin Liu 0001, Jing Yang 0001, Jinbin Li, Yue Zhang, Yunyue Wang, Yong Xie, Youyong Zhu

 559-563

Approach of Developing Spatial Distribution Maps of Soil Nutrients.

Yong Yang, Shuai Zhang

 565-571

Research and Design on Domain-agriculture-crops Software Architecture Oriented Adaptive Model.

Huanliang Xu, Haiyan Jiang, Shougang Ren, Xiaojun Liu, Weixin Cao

 573-584

Geospatial Computational Grid for Digital Forestry with the Interoperability.

Guang Deng, Xu Zhang, Guoqing Li, Zhenchun Huang

 585-591

Simulating Soil Water and Solute Transport in a Soil-wheat System Using an Improved Genetic Algorithm.

Changshou Luo, Sufen Sun, Junfeng Zhang, Qiang Zuo, Baoguo Li

 593-604

Information Technology Speeding up Circulation of Rural Economy.

Ranbing Yang, Suhua Liu, Jie Liang, Shuqi Shang

 605-611

New Fast Detection Method of Forest Fire Monitoring and Application Based on FY-1D/MVISR Data.

Jianzhong Feng, Huajun Tang, Linyan Bai, Qingbo Zhou, Zhongxin Chen

 613-628

A Scheme for Share and Exploitation of Network Agricultural Information Based on B/S Structure.

Huitao Liu, Limei Tan, Yuan Yao, Qing Wang, Hongsheng Zhang, Guanglu Zhang, Jintong Liu

 629-636

A Theory Model for Description of the Electrical Signals in Plant Part I.

Zhongyi Wang, Lan Huang, Xiaofei Yan, Cheng Wang, Zhilong Xu, Ruifeng Hou, Xiaojun Qiao

 637-643

Development of a Data Mining Application for Agriculture Based on Bayesian Networks.

Jiejun Huang, Yanbin Yuan, Wei Cui, Yunjun Zhan

 645-652

Forecast Research of Droplet Size Based on Grey Theory.

Ping Liang, Hongping Zhou, Jiaqiang Zheng

 653-658

Research on Machine Vision Based Agricultural Automatic Guidance Systems.

Bin Liu, Gang Liu, Xue Wu

 659-666

A Bioeconomic Model by Quantitative Biology to Estimate Swine Production.

Hui Yuan, Surong Xiao, Qiujuan Wang, Keliang Wu

 667-675

An Integrated Approach to Agricultural Crop Classification Using SPOT5 HRV Images.

Chang Yi, Yaozhong Pan, Jinshui Zhang

 677-684

Study on Establishment Soybean Controllable Structural Model.

Zhongbin Su, Ping Zheng, Hongmin Sun, Jicheng Zhang, Xiaoming Li

 685-693

Study on Maize Leaf Morphological Modeling and Mesh Simplification of Surface.

Xinyu Guo, Chunjiang Zhao, Boxiang Xiao, Shenglian Lu, Changfeng Li

 695-702

Research and System Realization of Food Security Assessment in Liaoning Province Based on Grey Model.

Bin Xi, Yunhao Chen, Hongchun Cai, Yang Liu

 703-711

Crop Disease Leaf Image Segmentation Method Based on Color Features.

Lidi Wang, Tao Yang, Youwen Tian

 713-717

Research on the Spatial Variability of Soil Moisture Based on GIS.

Changli Zhang, Shuqiang Liu, Junlong Fang, Kezhu Tan

 719-727

Design and Full-car Tests of Electric Power Steering System.

Jing-bo Zhao, Long Chen, Hao-bin Jiang, Li-min Niu

 729-736