Search - IFIP Open Digital Library Access content directly

Filter your results

86 results
Structure: Internal structure identifier : 440545
Image document

A Fault Data Capture Method for Water Quality Monitoring Equipment Based on Structural Pattern Recognition

Hao Yang , Daoliang Li , Yong Liang
7th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2013, Beijing, China. pp.423-433, ⟨10.1007/978-3-642-54341-8_44⟩
Conference papers hal-01220853v1
Image document

Research on Detection Moisture of Intact Meat Based on Discrete LED Wavelengths

Li-Feng Fan , Jian-Xu Wang , Peng-Fei Zhao , Hao Li , Zhong-Yi Wang , et al.
8th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2014, Beijing, China. pp.411-418, ⟨10.1007/978-3-319-19620-6_46⟩
Conference papers hal-01420256v1
Image document

The Realization of Pig Intelligent Feeding Equipment and Network Service Platform

Weihong Ma , Jinwei Fan , Chunjiang Zhao , Huarui Wu
11th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Aug 2017, Jilin, China. pp.473-484, ⟨10.1007/978-3-030-06179-1_47⟩
Conference papers hal-02111547v1
Image document

Research on Plant Growth Simulation Method Based on ARToolkit

Peng-Fei Zhao , Tian-En Chen , Wei Wang , Fang-Yi Chen
10th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2016, Dongying, China. pp.189-196, ⟨10.1007/978-3-030-06155-5_18⟩
Conference papers hal-02179996v1
Image document

Determination of Navel Orange Safety Production Traceability Information Based on HACCP

Haiyan Hu , Huoguo Zheng , Shihong Liu
5th Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2011, Beijing, China. pp.140-146, ⟨10.1007/978-3-642-27281-3_18⟩
Conference papers hal-01351803v1
Image document

Research on Semantic Text Mining Based on Domain Ontology

Lihua Jiang , Hong-Bin Zhang , Xiaorong Yang , Nengfu Xie
6th Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2012, Zhangjiajie, China. pp.336-343, ⟨10.1007/978-3-642-36124-1_40⟩
Conference papers hal-01348116v1
Image document

The Standard of Data Quality Control Technology Based on the Share of Rural Science and Technology Data

Dan Wang , Xiaorong Yang , Jian Ma , Yang Sun
8th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2014, Beijing, China. pp.452-459, ⟨10.1007/978-3-319-19620-6_51⟩
Conference papers hal-01420316v1
Image document

Analysis on Dynamic Characteristics of Landscape Patterns in Hailer and around Areas

Hongbin Zhang , Guixia Yang , Qing Huang , Gang Li , Baorui Chen , et al.
4th Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2010, Nanchang, China. pp.250-260, ⟨10.1007/978-3-642-18333-1_29⟩
Conference papers hal-01559603v1
Image document

Current Situation and Prospect of Grassland Management Decision Support Systems in China

Qingwei Duan , Xiaoping Xin , Guixia Yang , Baorui Chen , Hongbin Zhang , et al.
4th Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2010, Nanchang, China. pp.134-146, ⟨10.1007/978-3-642-18369-0_16⟩
Conference papers hal-01564877v1
Image document

Study on Simulation of Rice Yield with WOFOST in Heilongjiang Province

Shangjie Ma , Zhiyuan Pei , Yajuan He
10th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2016, Dongying, China. pp.40-51, ⟨10.1007/978-3-030-06155-5_5⟩
Conference papers hal-02179975v1
Image document

Study of Spatio-temporal Variation of Soil Nutrients in Paddy Rice Planting Farm

Cong Wang , Tianen Chen , Jing Dong , Shuwen Jiang , Chao Li
9th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2015, Beijing, China. pp.287-299, ⟨10.1007/978-3-319-48354-2_30⟩
Conference papers hal-01614196v1
Image document

Comparison of Four Types of Raman Spectroscopy for Noninvasive Determination of Carotenoids in Agricultural Products

Chen Liu , Qingyan Wang , Wenqian Huang , Liping Chen , Baohua Zhang , et al.
9th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2015, Beijing, China. pp.237-247, ⟨10.1007/978-3-319-48354-2_25⟩
Conference papers hal-01614180v1
Image document

Water-Saving Irrigation Management and Decision Support System Based on WEBGIS

Zhifang Chen , Jinglei Wang , Jingsheng Sun , Aiwang Duan , Zugui Liu , et al.
5th Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2011, Beijing, China. pp.301-312, ⟨10.1007/978-3-642-27281-3_36⟩
Conference papers hal-01351824v1
Image document

Spatial Information Sharing Technology Based on Grid

Hong-Bin Zhang , Bao-Rui Chen , Gang Li , Xiao-Ping Xin
5th Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2011, Beijing, China. pp.368-374, ⟨10.1007/978-3-642-27278-3_39⟩
Conference papers hal-01361004v1
Image document

Estimation of Leaf Nitrogen Content of Winter Wheat Based on Akaike’s Information Criterion

Haojie Pei , Haikuan Feng , Fuqin Yang , Zhenhai Li , Guijun Yang , et al.
11th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Aug 2017, Jilin, China. pp.231-240, ⟨10.1007/978-3-030-06179-1_24⟩
Conference papers hal-02111567v1
Image document

Research and Realization of Winter Wheat Yield Estimation Model Based on NDVI Index

Zhichao Wu , Changchun Li , Haikuan Feng , Bo Xu , Guijun Yang , et al.
11th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Aug 2017, Jilin, China. pp.301-309, ⟨10.1007/978-3-030-06179-1_31⟩
Conference papers hal-02111556v1
Image document

Study on Retrieval Technique of Content-Based Agricultural Scientech Multimedia Data

Xiaorong Yang , Wensheng Wang
Third IFIP TC 12 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture III (CCTA), Oct 2009, Beijing, China. pp.77-83, ⟨10.1007/978-3-642-12220-0_12⟩
Conference papers hal-01061717v1
Image document

Study of Agricultural Informatization Standards Framework

Yunpeng Cui , Shihong Liu , Pengju He
4th Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2010, Nanchang, China. pp.573-578, ⟨10.1007/978-3-642-18336-2_70⟩
Conference papers hal-01562809v1
Image document

Application of “GaoFen-1” Satellite Data and “Micro-UAV” Data in Remote Sensing Monitoring in Winter Wheat—Illustrated by a Case of Jizhou in Hebei Province

Yuechen Liu , Weijie Jiao , Haijun Wang , Xue Han
10th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2016, Dongying, China. pp.20-29, ⟨10.1007/978-3-030-06155-5_3⟩
Conference papers hal-02179988v1
Image document

Study of Rice Identification during Early Season Using Multi-polarization TerraSAR-X Data

Lin Guo , Zhiyuan Pei , Shangjie Ma , Juanying Sun , Jiali Shang
7th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2013, Beijing, China. pp.337-347, ⟨10.1007/978-3-642-54344-9_40⟩
Conference papers hal-01220936v1
Image document

An On-Line Monitoring System of Crop Growth in Greenhouse

Wu Lixuan , Sun Hong , Li Minzan , Zhang Meng , Zhao Yi
8th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2014, Beijing, China. pp.627-637, ⟨10.1007/978-3-319-19620-6_70⟩
Conference papers hal-01420281v1
Image document

Application and Implementation of Private Cloud in Agriculture Sensory Data Platform

Shuwen Jiang , Tian’en Chen , Jing Dong
9th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2015, Beijing, China. pp.60-67, ⟨10.1007/978-3-319-48354-2_6⟩
Conference papers hal-01614222v1
Image document

A Bayesian Network Model for Yellow Rust Forecasting in Winter Wheat

Xiaodong Yang , Chenwei Nie , Jingcheng Zhang , Haikuan Feng , Guijun Yang
11th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Aug 2017, Jilin, China. pp.65-75, ⟨10.1007/978-3-030-06137-1_7⟩
Conference papers hal-02124245v1
Image document

The Design and Analysis of Self—Balancing Adjustment Implement Leveling Control System

Qingfeng Yang , Yehua Shang , Siyu Liu , Fujie Zhang , Yue Cong , et al.
11th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Aug 2017, Jilin, China. pp.507-516, ⟨10.1007/978-3-030-06137-1_47⟩
Conference papers hal-02124237v1
Image document

Modeling Design and Application of Low-Temperature Plasma Treatment Test Stand for Seeds before Sowing

Changyong Shao , Yong You , Guanghui Wang , Zhiqin Wang , Yan Li , et al.
7th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2013, Beijing, China. pp.393-400, ⟨10.1007/978-3-642-54344-9_45⟩
Conference papers hal-01220941v1
Image document

The Estimation of Tree Height Based on LiDAR Data and QuickBird Imagery

Wei Su , Rui Liu , Ting Liu , Jianxi Huang , Xiaodong Zhang , et al.
6th Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Oct 2012, Zhangjiajie, China. pp.472-482, ⟨10.1007/978-3-642-36137-1_55⟩
Conference papers hal-01348265v1
Image document

Research on 3G Terminal-Based Agricultural Information Service

Nengfu Xie , Xuefu Zhang
7th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2013, Beijing, China. pp.152-157, ⟨10.1007/978-3-642-54341-8_16⟩
Conference papers hal-01220824v1
Image document

Construction of Traceability System for Quality Safety of Cereal and Oil Products

Huoguo Zheng , Shihong Liu , Hong Meng , Haiyan Hu
Third IFIP TC 12 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture III (CCTA), Oct 2009, Beijing, China. pp.283-290, ⟨10.1007/978-3-642-12220-0_41⟩
Conference papers hal-01055438v1
Image document

Development and Application of Hyperspectral Remote Sensing

Huimin Xing , Haikuan Feng , Jingying Fu , Xingang Xu , Guijun Yang
11th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Aug 2017, Jilin, China. pp.271-282, ⟨10.1007/978-3-030-06179-1_28⟩
Conference papers hal-02111545v1
Image document

Penetration Depth of Near-Infrared Light in Small, Thin-Skin Watermelon

Man Qian , Qingyan Wang , Liping Chen , Wenqian Huang , Shuxiang Fan , et al.
9th International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA), Sep 2015, Beijing, China. pp.194-201, ⟨10.1007/978-3-319-48354-2_21⟩
Conference papers hal-01614226v1