index - Network and Parallel Computing Access content directly
   


Full Text Documents

34

Search


Table of Contents
Network and Parallel Computing
Ching-Hsien Hsu, Xiaoming Li, Xuanhua Shi, Ran Zheng (Eds.)
Front Matter

Session 1: Parallel Programming and Algorithms


A Virtual Network Embedding Algorithm Based on Graph Theory
Zhenxi Sun, Yuebin Bai, Songyang Wang, Yang Cao, Shubin Xu
1-12
Access Annotation for Safe Program Parallelization
Chen Ding, Lei Liu
13-26
Extracting Threaded Traces in Simulation Environments
Weixing Ji, Yi Liu, Yuanhong Huo, Yizhuo Wang, Feng Shi
27-38
A Fine-Grained Pipelined Implementation of LU Decomposition on SIMD Processors
Kai Zhang, Shuming Chen, Wei Liu, Xi Ning
39-48
FRESA: A Frequency-Sensitive Sampling-Based Approach for Data Race Detection
Neng Huang, Zhiyuan Shao, Hai Jin
49-60
One-to-One Disjoint Path Covers in DCell
Xi Wang, Jianxi Fan, Baolei Cheng, Wenjun Liu, Yan Wang
61-70

Session 2: Cloud Resource Management


A Network-Aware Virtual Machine Allocation in Cloud Datacenter
Yan Yao, Jian Cao, Minglu Li
71-82
Research on the RRB+ Tree for Resource Reservation
Libing Wu, Ping Dang, Lei Nei, Jianqun Cui, Bingyi Liu
83-93
Totoro: A Scalable and Fault-Tolerant Data Center Network by Using Backup Port
Junjie Xie, Yuhui Deng, Ke Zhou
94-105
A Cloud Resource Allocation Mechanism Based on Mean-Variance Optimization and Double Multi-Attribution Auction
Chengxi Gao, Xingwei Wang, Min Huang
106-117
ITC-LM: A Smart Iteration-Termination Criterion Based Live Virtual Machine Migration
Liangwei Zhu, Jianhai Chen, Qinming He, Dawei Huang, Shuang Wu
118-129
A Scheduling Method for Multiple Virtual Machines Migration in Cloud
Zhenzhong Zhang, Limin Xiao, Xianchu Chen, Junjie Peng
130-142

Session 3: Parallel Architectures


Speeding Up Galois Field Arithmetic on Intel MIC Architecture
Kai Feng, Wentao Ma, Wei Huang, Qing Zhang, Yili Gong
143-154
Analyzing the Characteristics of Memory Subsystem on Two Different 8-Way NUMA Architectures
Qiuming Luo, Yuanyuan Zhou, Chang Kong, Guoqiang Liu, Ye Cai, Xiao-Hui Lin
155-166
Software/Hardware Hybrid Network-on-Chip Simulation on FPGA
Youhui Zhang, Peng Qu, Ziqiang Qian, Hongwei Wang, Weimin Zheng
167-178
Total Exchange Routing on Hierarchical Dual-Nets
Yamin Li, Wanming Chu
179-193
Efficiency of Flexible Rerouting Scheme for Maximizing Logical Arrays
Guiyuan Jiang, Jigang Wu, Jizhou Sun
194-206
An Efficient Crosstalk-Free Routing Algorithm Based on Permutation Decomposition for Optical Multi-log2N Switching Networks
Xiaofeng Liu, Youjian Zhao, Yajuan Wu
207-219
Conditional Diagnosability of Complete Josephus Cubes
Lishan Lu, Shuming Zhou
220-231
Circular Dimensional-Permutations and Reliable Broadcasting for Hypercubes and Möbius Cubes
Baolei Cheng, Jianxi Fan, Jiwen Yang, Xi Wang
232-244

Session 4: Multi-core Computing and GPU


Accelerating Parallel Frequent Itemset Mining on Graphics Processors with Sorting
Yuan-Shao Huang, Kun-Ming Yu, Li-Wei Zhou, Ching-Hsien Hsu, Sheng-Hui Liu
245-256
Asymmetry-Aware Scheduling in Heterogeneous Multi-core Architectures
Tao Zhang, Xiaohui Pan, Wei Shu, Min-You Wu
257-268
Scalable-Grain Pipeline Parallelization Method for Multi-core Systems
Peng Liu, Chunming Huang, Jun Guo, Yang Geng, Weidong Wang, Mei Yang
269-283
An Effective Approach for Vocal Melody Extraction from Polyphonic Music on GPU
Guangchao Yao, Yao Zheng, Limin Xiao, Li Ruan, Zhen Lin, Junjie Peng
284-297
Modified Incomplete Cholesky Preconditioned Conjugate Gradient Algorithm on GPU for the 3D Parabolic Equation
Jiaquan Gao, Bo Li, Guixia He
298-307
Partition-Based Hardware Transactional Memory for Many-Core Processors
Yi Liu, Xinwei Zhang, Yonghui Wang, Depei Qian, Yali Chen, Jin Wu
308-321

Session 5: Miscellaneous


Roadside Infrastructure Placement for Information Dissemination in Urban ITS Based on a Probabilistic Model
Bo Xie, Geming Xia, Yingwen Chen, Ming Xu
322-331
Relay Hop Constrained Rendezvous Algorithm for Mobile Data Gathering in Wireless Sensor Networks
Wenjun Liu, Jianxi Fan, Shukui Zhang, Xi Wang
332-343
Energy Efficient Task Scheduling in Mobile Cloud Computing
Dezhong Yao, Chen Yu, Hai Jin, Jiehan Zhou
344-355
BotInfer: A Bot Inference Approach by Correlating Host and Network Information
Yukun He, Qiang Li, Yuede Ji, Dong Guo
356-367
On-Demand Proactive Defense against Memory Vulnerabilities
Gang Chen, Hai Jin, Deqing Zou, Weiqi Dai
368-379
Mahasen: Distributed Storage Resource Broker
K. Perera, T. Kishanthan, H. Perera, D. Madola, Malaka Walpola, Srinath Perera
380-392
Probabilistic QoS Analysis of Web Services
Waseem Ahmed, Yong Wu
393-404
A Novel Search Engine to Uncover Potential Victims for APT Investigations
Shun-Te Liu, Yi-Ming Chen, Shiou-Jing Lin
405-416

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/