index - Network and Parallel Computing Access content directly
   


Full Text Documents

38

SearchTable of Contents
Network and Parallel Computing
Xiaoxin Tang, Quan Chen, Pradip Bose, Weiming Zheng, Jean-Luc Gaudiot
Front Matter

Graph Computing


GraphScSh: Efficient I/O Scheduling and Graph Sharing for Concurrent Graph Processing
Shang Liu, Zhan Shi, Dan Feng, Shuo Chen, Fang Wang, Yamei Peng
3-15
Game-Based Multi-MD with QoS Computation Offloading for Mobile Edge Computing of Limited Computation Capacity
Junyan Hu, Chubo Liu, Kenli Li, Keqin Li
16-27

NOC and Networks


KLSAT: An Application Mapping Algorithm Based on Kernighan–Lin Partition and Simulated Annealing for a Specific WK-Recursive NoC Architecture
Xiaojun Wang, Feng Shi, Hong Zhang
31-42
Modeling and Analysis of the Latency-Based Congestion Control Algorithm DX
Wanchun Jiang, Lijuan Peng, Chang Ruan, Jia Wu, Jianxin Wang
43-55
Distributed Quality-Aware Resource Allocation for Video Transmission in Wireless Networks
Chao He, Zhidong Xie, Chang Tian
56-65

Neural Networks


PRTSM: Hardware Data Arrangement Mechanisms for Convolutional Layer Computation on the Systolic Array
Shuquan Wang, Lei Wang, Shiming Li, Tian Shuo, Shasha Guo, Ziyang Kang, Shuzheng Zhang, Weixia Xu
69-81
PParabel: Parallel Partitioned Label Trees for Extreme Classification
Jiaqi Lu, Jun Zheng, Wenxin Hu
82-92
Statistical Analysis and Prediction of Parking Behavior
Ningxuan Feng, Feng Zhang, Jiazao Lin, Jidong Zhai, Xiaoyong Du
93-104

Big Data+Cloud


ASTracer: An Efficient Tracing Tool for HDFS with Adaptive Sampling
Yang Song, Yunchun Li, Shuhan Wu, Hailong Yang, Wei Li
107-119
BGElasor: Elastic-Scaling Framework for Distributed Streaming Processing with Deep Neural Network
Weimin Mu, Zongze Jin, Weiping Wang, Weilin Zhu, Weiping Wang
120-131
High Performance DDoS Attack Detection System Based on Distribution Statistics
Xia Xie, Jinpeng Li, Xiaoyang Hu, Hai Jin, Hanhua Chen, Xiaojing Ma, Hong Huang
132-142
DDP-B: A Distributed Dynamic Parallel Framework for Meta-genomics Binary Similarity
Mengxian Chi, Xu Jin, Feng Li, Hong An
143-155
Optimal Resource Allocation Through Joint VM Selection and Placement in Private Clouds
Hongkun Chen, Feilong Tang, Linghe Kong, Wenchao Xu, Xingjun Zhang, Yanqin Yang
156-168
A Parallel Multi-keyword Top-k Search Scheme over Encrypted Cloud Data
Maohu Yang, Hua Dai, Jingjing Bao, Xun Yi, Geng Yang
169-181
N-Docker: A NVM-HDD Hybrid Docker Storage Framework to Improve Docker Performance
Lin Gu, Qizhi Tang, Song Wu, Hai Jin, Yingxi Zhang, Guoqiang Shi, Tingyu Lin, Jia Rao
182-194

HPC


MMSR: A Multi-model Super Resolution Framework
Ninghui Yuan, Zhihao Zhu, Xinzhou Wu, Li Shen
197-208
HiPower: A High-Performance RDMA Acceleration Solution for Distributed Transaction Processing
Runhua Zhang, Yang Cheng, Jinkun Geng, Shuai Wang, Kaihui Gao, Guowei Shen
209-221

Emerging Topics


LDAPRoam: A Generic Solution for Both Web-Based and Non-Web-Based Federate Access
Qi Feng, Wei Peng
225-234
Characterizing Perception Module Performance and Robustness in Production-Scale Autonomous Driving System
Alessandro Toschi, Mustafa Sanic, Jingwen Leng, Quan Chen, Chunlin Wang, Minyi Guo
235-247

Memory and File System


Spindle: A Write-Optimized NVM Cache for Journaling File System
Ge Yan, Kaixin Huang, Linpeng Huang
251-263
Two-Erasure Codes from 3-Plexes
Liping Yi, Rebecca J. Stones, Gang Wang
264-276
Deep Fusion: A Software Scheduling Method for Memory Access Optimization
Yimin Zhuang, Shaohui Peng, Xiaobing Chen, Shengyuan Zhou, Tian Zhi, Wei Li, Shaoli Liu
277-288
Optimizing Data Placement on Hierarchical Storage Architecture via Machine Learning
Peng Cheng, Yutong Lu, Yunfei Du, Zhiguang Chen, Yang Liu
289-302

Short Papers


I/O Optimizations Based on Workload Characteristics for Parallel File Systems
Bing Wei, Limin Xiao, Bingyu Zhou, Guangjun Qin, Baicheng Yan, Zhisheng Huo
305-310
Energy Consumption of IT System in Cloud Data Center: Architecture, Factors and Prediction
Haowei Lin, Xiaolong Xu, Xinheng Wang
311-315
Efficient Processing of Convolutional Neural Networks on SW26010
Yi Zhang, Bing Shu, Yan Yin, Yawei Zhou, Shaodi Li, Junmin Wu
316-321
ADMMLIB: A Library of Communication-Efficient AD-ADMM for Distributed Machine Learning
Jinyang Xie, Yongmei Lei
322-326
Energy-Aware Resource Scheduling with Fault-Tolerance in Edge Computing
Yanfen Xue, Guisheng Fan, Huiqun Yu, Huaiying Sun
327-332
DIN: A Bio-Inspired Distributed Intelligence Networking
Yufeng Li, Yankang Du, Chenhong Cao, Han Qiu
333-337
A DAG Refactor Based Automatic Execution Optimization Mechanism for Spark
Hang Zhao, Yu Rao, Donghua Li, Jie Tang, Shaoshan Liu
338-344
BTS: Balanced Task Scheduling Strategy Based on Multi-resource Prediction and Allocation in Cloud Environment
Yongzhong Sun, Kejiang Ye, Wenbo Wang, Cheng-Zhong Xu
345-349
DAFL: Deep Adaptive Feature Learning for Network Anomaly Detection
Shujian Ji, Tongzheng Sun, Kejiang Ye, Wenbo Wang, Cheng-Zhong Xu
350-354
SIRM: Shift Insensitive Racetrack Main Memory
Hongbin Zhang, Bo Wei, Youyou Lu, Jiwu Shu
355-360
PDRM: A Probability Distribution Based Resource Management for Batch Workloads in Heterogeneous Cluster
Jun Zhou, Dan Feng, Fang Wang
361-365
Collaborating CPUs and MICs for Large-Scale LBM Multiphase Flow Simulations
Chuanfu Xu, Xi Wang, Dali Li, Yonggang Che, Zhenghua Wang
366-370
Multiple Algorithms Against Multiple Hardware Architectures: Data-Driven Exploration on Deep Convolution Neural Network
Chongyang Xu, Zhongzhi Luan, Lan Gao, Rui Wang, Han Zhang, Lianyi Zhang, Yi Liu, Depei Qian
371-375
A Parallel Retinex Image Enhancement Algorithm Based on OpenMP
Shixiong Cheng, Bin Liu, Dongjian He, Jinrong He, Yuancheng Li, Yanning Du
376-381

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/