index - Network and Parallel Computing Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page


Table of Contents
Network and Parallel Computing
Xiaoxin Tang, Quan Chen, Pradip Bose, Weiming Zheng, Jean-Luc Gaudiot
Front Matter

Graph Computing


GraphScSh: Efficient I/O Scheduling and Graph Sharing for Concurrent Graph Processing
Shang Liu, Zhan Shi, Dan Feng, Shuo Chen, Fang Wang, Yamei Peng
3-15
Game-Based Multi-MD with QoS Computation Offloading for Mobile Edge Computing of Limited Computation Capacity
Junyan Hu, Chubo Liu, Kenli Li, Keqin Li
16-27

NOC and Networks


KLSAT: An Application Mapping Algorithm Based on Kernighan–Lin Partition and Simulated Annealing for a Specific WK-Recursive NoC Architecture
Xiaojun Wang, Feng Shi, Hong Zhang
31-42
Modeling and Analysis of the Latency-Based Congestion Control Algorithm DX
Wanchun Jiang, Lijuan Peng, Chang Ruan, Jia Wu, Jianxin Wang
43-55
Distributed Quality-Aware Resource Allocation for Video Transmission in Wireless Networks
Chao He, Zhidong Xie, Chang Tian
56-65

Neural Networks


PRTSM: Hardware Data Arrangement Mechanisms for Convolutional Layer Computation on the Systolic Array
Shuquan Wang, Lei Wang, Shiming Li, Tian Shuo, Shasha Guo, Ziyang Kang, Shuzheng Zhang, Weixia Xu
69-81
PParabel: Parallel Partitioned Label Trees for Extreme Classification
Jiaqi Lu, Jun Zheng, Wenxin Hu
82-92
Statistical Analysis and Prediction of Parking Behavior
Ningxuan Feng, Feng Zhang, Jiazao Lin, Jidong Zhai, Xiaoyong Du
93-104

Big Data+Cloud


ASTracer: An Efficient Tracing Tool for HDFS with Adaptive Sampling
Yang Song, Yunchun Li, Shuhan Wu, Hailong Yang, Wei Li
107-119
BGElasor: Elastic-Scaling Framework for Distributed Streaming Processing with Deep Neural Network
Weimin Mu, Zongze Jin, Weiping Wang, Weilin Zhu, Weiping Wang
120-131
High Performance DDoS Attack Detection System Based on Distribution Statistics
Xia Xie, Jinpeng Li, Xiaoyang Hu, Hai Jin, Hanhua Chen, Xiaojing Ma, Hong Huang
132-142
DDP-B: A Distributed Dynamic Parallel Framework for Meta-genomics Binary Similarity
Mengxian Chi, Xu Jin, Feng Li, Hong An
143-155
Optimal Resource Allocation Through Joint VM Selection and Placement in Private Clouds
Hongkun Chen, Feilong Tang, Linghe Kong, Wenchao Xu, Xingjun Zhang, Yanqin Yang
156-168
A Parallel Multi-keyword Top-k Search Scheme over Encrypted Cloud Data
Maohu Yang, Hua Dai, Jingjing Bao, Xun Yi, Geng Yang
169-181
N-Docker: A NVM-HDD Hybrid Docker Storage Framework to Improve Docker Performance
Lin Gu, Qizhi Tang, Song Wu, Hai Jin, Yingxi Zhang, Guoqiang Shi, Tingyu Lin, Jia Rao
182-194

HPC


MMSR: A Multi-model Super Resolution Framework
Ninghui Yuan, Zhihao Zhu, Xinzhou Wu, Li Shen
197-208
HiPower: A High-Performance RDMA Acceleration Solution for Distributed Transaction Processing
Runhua Zhang, Yang Cheng, Jinkun Geng, Shuai Wang, Kaihui Gao, Guowei Shen
209-221

Emerging Topics


LDAPRoam: A Generic Solution for Both Web-Based and Non-Web-Based Federate Access
Qi Feng, Wei Peng
225-234
Characterizing Perception Module Performance and Robustness in Production-Scale Autonomous Driving System
Alessandro Toschi, Mustafa Sanic, Jingwen Leng, Quan Chen, Chunlin Wang, Minyi Guo
235-247

Memory and File System


Spindle: A Write-Optimized NVM Cache for Journaling File System
Ge Yan, Kaixin Huang, Linpeng Huang
251-263
Two-Erasure Codes from 3-Plexes
Liping Yi, Rebecca J. Stones, Gang Wang
264-276
Deep Fusion: A Software Scheduling Method for Memory Access Optimization
Yimin Zhuang, Shaohui Peng, Xiaobing Chen, Shengyuan Zhou, Tian Zhi, Wei Li, Shaoli Liu
277-288
Optimizing Data Placement on Hierarchical Storage Architecture via Machine Learning
Peng Cheng, Yutong Lu, Yunfei Du, Zhiguang Chen, Yang Liu
289-302

Short Papers


I/O Optimizations Based on Workload Characteristics for Parallel File Systems
Bing Wei, Limin Xiao, Bingyu Zhou, Guangjun Qin, Baicheng Yan, Zhisheng Huo
305-310
Energy Consumption of IT System in Cloud Data Center: Architecture, Factors and Prediction
Haowei Lin, Xiaolong Xu, Xinheng Wang
311-315
Efficient Processing of Convolutional Neural Networks on SW26010
Yi Zhang, Bing Shu, Yan Yin, Yawei Zhou, Shaodi Li, Junmin Wu
316-321
ADMMLIB: A Library of Communication-Efficient AD-ADMM for Distributed Machine Learning
Jinyang Xie, Yongmei Lei
322-326
Energy-Aware Resource Scheduling with Fault-Tolerance in Edge Computing
Yanfen Xue, Guisheng Fan, Huiqun Yu, Huaiying Sun
327-332
DIN: A Bio-Inspired Distributed Intelligence Networking
Yufeng Li, Yankang Du, Chenhong Cao, Han Qiu
333-337
A DAG Refactor Based Automatic Execution Optimization Mechanism for Spark
Hang Zhao, Yu Rao, Donghua Li, Jie Tang, Shaoshan Liu
338-344
BTS: Balanced Task Scheduling Strategy Based on Multi-resource Prediction and Allocation in Cloud Environment
Yongzhong Sun, Kejiang Ye, Wenbo Wang, Cheng-Zhong Xu
345-349
DAFL: Deep Adaptive Feature Learning for Network Anomaly Detection
Shujian Ji, Tongzheng Sun, Kejiang Ye, Wenbo Wang, Cheng-Zhong Xu
350-354
SIRM: Shift Insensitive Racetrack Main Memory
Hongbin Zhang, Bo Wei, Youyou Lu, Jiwu Shu
355-360
PDRM: A Probability Distribution Based Resource Management for Batch Workloads in Heterogeneous Cluster
Jun Zhou, Dan Feng, Fang Wang
361-365
Collaborating CPUs and MICs for Large-Scale LBM Multiphase Flow Simulations
Chuanfu Xu, Xi Wang, Dali Li, Yonggang Che, Zhenghua Wang
366-370
Multiple Algorithms Against Multiple Hardware Architectures: Data-Driven Exploration on Deep Convolution Neural Network
Chongyang Xu, Zhongzhi Luan, Lan Gao, Rui Wang, Han Zhang, Lianyi Zhang, Yi Liu, Depei Qian
371-375
A Parallel Retinex Image Enhancement Algorithm Based on OpenMP
Shixiong Cheng, Bin Liu, Dongjian He, Jinrong He, Yuancheng Li, Yanning Du
376-381

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/