index - Network and Parallel Computing (NPC 2017) Access content directly
   


Full Text Documents

19

Search


Table of Contents
Network and Parallel Computing
Xuanhua Shi, Hong An, Chao Wang, Mahmut Kandemir, Hai Jin
Front Matter
SCMKV: A Lightweight Log-Structured Key-Value Store on SCM
Zhenjie Wang, Linpeng Huang, Yanmin Zhu
1-12
Adaptive Length Sliding Window-Based Network Coding for Energy Efficient Algorithm in MANETs
Baolin Sun, Chao Gui, Ying Song, Hua Chen
13-23
A Virtual Machine Migration Algorithm Based on Group Selection in Cloud Data Center
Zhen Guo, Wenbin Yao, Dongbin Wang
24-36
Two-Stage Job Scheduling Model Based on Revenues and Resources
Yuliang Shi, Dong Liu, Jing Hu, Jianlin Zhang
37-48
TCon: A Transparent Congestion Control Deployment Platform for Optimizing WAN Transfers
Yuxiang Zhang, Lin Cui, Fung Tso, Quanlong Guan, Weijia Jia
49-61
Regional Congestion Mitigation in Lossless Datacenter Networks
Xiaoli Liu, Fan Yang, Yanan Jin, Zhan Wang, Zheng Cao, Ninghui Sun
62-74
A Fast and Accurate Way for API Network Construction Based on Semantic Similarity and Community Detection
Xi Yang, Jian Cao
75-86
Improving Branch Prediction for Thread Migration on Multi-core Architectures
Tan Zhang, Chaobing Zhou, Libo Huang, Nong Xiao, Sheng Ma
87-99
Optimizing OpenCL Implementation of Deep Convolutional Neural Network on FPGA
Yuran Qiao, Junzhong Shen, Dafei Huang, Qianming Yang, Mei Wen, Chunyuan Zhang
100-111
ACO-inspired ICN Routing Scheme with Density-Based Spatial Clustering
Jianhui Lv, Xingwei Wang, Min Huang
112-117
An Efficient Polarity Optimization Approach for Fixed Polarity Reed-Muller Logic Circuits Based on Novel Binary Differential Evolution Algorithm
Zhenxue He, Guangjun Qin, Limin Xiao, Fei Gu, Zhisheng Huo, Li Ruan, Haitao Wang, Longbing Zhang, Jianbin Liu, Shaobo Liu, Xiang Wang
118-121
Stem: A Table-Based Congestion Control Framework for Virtualized Data Center Networks
Jie Wu, Binzhang Fu, Mingyu Chen
122-126
SDAC: Porting Scientific Data to Spark RDDs
Tian Yang, Kenjiro Taura, Liu Chao
127-130
Unified Access Layer with PostgreSQL FDW for Heterogeneous Databases
Xuefei Wang, Ruohang Feng, Wei Dong, Xiaoqian Zhu, Wenke Wang
131-135
Balancing Global and Local Fairness Allocation Model in Heterogeneous Data Center
Bingyu Zhou, Guangjun Qin, Limin Xiao, Zhisheng Huo, Bing Wei, Jiulong Chang, Nan Zhou, Li Ruan, Haitao Wang, Zipeng Wei
136-139
System Problem Detection by Mining Process Model from Console Logs
Jian Li, Jian Cao
140-144
Quantifying the Isolation Characteristics in Container Environments
Chang Zhao, Yusen Wu, Zujie Ren, Weisong Shi, Yongjian Ren, Jian Wan
145-149
CSAS: Cost-Based Storage Auto-Selection, a Fine Grained Storage Selection Mechanism for Spark
Bo Wang, Jie Tang, Rui Zhang, Zhimin Gu
150-154
An In-Depth Performance Analysis of Many-Integrated Core for Communication Efficient Heterogeneous Computing
Jie Zhang, Myoungsoo Jung
155-159

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/