index - Intelligent Information Processing IX Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

Table of Contents
Intelligent Information Processing IX
Zhongzhi Shi, Eunika Mercier-Laurent, Jiuyong Li
Front Matter

Machine Learning


Public Opinion Clustering for Hot Event Based on BR-LDA Model
Ningning Ni, Caili Guo, Zhimin Zeng
3-11
Improved Ensemble Extreme Learning Machine Regression Algorithm
Meiyi Li, Weibiao Cai, Xingwang Liu
12-19
A K-AP Clustering Algorithm Based on Manifold Similarity Measure
Hongjie Jia, Liangjun Wang, Heping Song, Qirong Mao, Shifei Ding
20-29
Multi-view Restricted Boltzmann Machines with Posterior Consistency
Ding Shifei, Zhang Nan, Zhang Jian
30-39
Mass-Based Density Peaks Clustering Algorithm
Ding Ling, Xu Xiao
40-48

Deep Learning


Forward Learning Convolutional Neural Network
Hong Hu, Xin Hong, Dan Hou, Zhongzhi Shi
51-61
A Deep Learning Approach Based on CSP for EEG Analysis
Wenchao Huang, Jinchuang Zhao, Wenli Fu
62-70
Automatic Driving Decision Algorithm Based on Multi-dimensional Deep Space-Time Network
Jianguo Zhang, Jianghua Yuan, Hanzhong Pan, Qing Ma, Yong Yu
71-79
Tourist Attraction Recommendation Based on Knowledge Graph
Phatpicha Yochum, Liang Chang, Tianlong Gu, Manli Zhu, Weitao Zhang
80-85

Multi-agent System


Elite Opposition-Based Selfish Herd Optimizer
Shengqi Jiang, Yongquan Zhou, Dengyun Wang, Sen Zhang
89-98
The Effects of Fixed-Strategy Agents on Local Convention Emergence in Multi-agent Systems
Tim Borglund, Shuyue Hu, Ho-Fung Leung
99-108
A Multi-agent Framework that Facilitates Decoupled Agent Functioning
Dave Russell, Elizabeth Ehlers
109-119
Design and Implementation of Smart Home Cloud System Based on Kinect
Xuebin Tang, Jinchuang Zhao, Wenbei Li, Bin Feng
120-126

Neural Computing and Swarm Intelligence


Attribute Grid Computer Based on Qualitative Mapping for Artificial Intelligence
Jiali Feng
129-139
A Byproduct of a Differentiable Neural Network—Data Weighting from an Implicit Form to an Explicit Form
Tongfeng Sun
140-149
A Simplex Method-Based Salp Swarm Algorithm for Numerical and Engineering Optimization
Dengyun Wang, Yongquan Zhou, Shengqi Jiang, Xin Liu
150-159
Energy Conservation for Wireless Mesh Networks: A PSO Approach with Throughput-Energy Consumption Scheme Using Solar Energy
Zhe Wang, Taoshen Li, Jin Ye, Zhihui Ge
160-169

Natural Language Processing


Short Text Feature Extraction via Node Semantic Coupling and Graph Structures
Huifang Ma, Xiaoqian Liu, Lan Ma, Yulin Hu
173-182
PWA-PEM for Latent Tree Model and Hierarchical Topic Detection
Zhuchen Liu, Hao Chen, Jie Li, Yanhua Yu
183-191
Improved Louvain Method for Directed Networks
Lei Li, Xiangchun He, Guanghui Yan
192-203
A Detail Preserving Vector Median Filter Based on Texture Analysis
Ying Pan, Shihui Wang
204-209

Recommendation System


A DeepWalk-Based Approach to Defend Profile Injection Attack in Recommendation System
Xu Gao, Wenjia Niu, Jingjing Liu, Tong Chen, Yingxiao Xiang, Xiaoxuan Bai, Jiqiang Liu
213-222
An Improved Recommender for Travel Itineraries
Yajie Gu, Jing Zhou, Shouxun Liu
223-235
Constrained Probabilistic Matrix Factorization with Neural Network for Recommendation System
Guoyong Cai, Nannan Chen
236-246
Cooperative Filtering Program Recommendation Algorithm Based on User Situations and Missing Values Estimation
Jian Dong, Ruichun Tang, Geqiang Lian
247-258

Social Computing


Towards a Modeling Framework of Social Contexts, Roles and Relations for Acquiring Role-Specific Rules
Ya Wang, Zhenzhen Gu, Yuefei Sui, Cungen Cao
261-273
Microblog Hot Event Detection Based on Restart Random Walk and Modularity
Xiaohong Li, Jiheng Gong, Yuyin Ma, Huifang Ma, Na Qin
274-283
Immersive Virtual Reality Utilizing Hand Gesture Capture as a Replacement for Traditional Controls
James Gibson, Duncan Coulter
284-293
Using System Dynamics for Predicting an Organization’s Procurement Performance
M. Abolbashari, A. Zakeri, E. Chang
294-299

Business Intelligence and Security


A Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption Based on Multi-valued Decision Diagram
Shaowei Zhang, Long Li, Liang Chang, Tianlong Gu, Huadong Liu
303-310
KPI Data Anomaly Detection Strategy for Intelligent Operation and Maintenance Under Cloud Environment
Youchang Xu, Ningjiang Chen, Ruwei Huang, Hanlin Zhang
311-320
A Customer Segmentation Model Based on Affinity Propagation Algorithm and Improved Genetic K-Means Algorithm
Meiyang Zhang, Zili Zhang, Shi Qiu
321-327
Personal Credit Risk Assessment Based on Stacking Ensemble Model
Maoguang Wang, Jiayu Yu, Zijian Ji
328-333

Pattern Recognition


A Replay Speech Detection Algorithm Based on Sub-band Analysis
Lang Lin, Rangding Wang, Yan Diqun
337-345
Hybrid Pyramid U-Net Model for Brain Tumor Segmentation
Xiangmao Kong, Guoxia Sun, Qiang Wu, Ju Liu, Fengming Lin
346-355
Image Semantic Description Based on Deep Learning with Multi-attention Mechanisms
Jian Yang, Zuqiang Meng
356-362
Bayesian Linear Regression Model for Curve Fitting
Michael Li
363-372

Image Understanding


A Texture Synthesis Steganography Scheme Based on Super-Pixel Structure and SVM
Weiyi Wei, Chengfeng A, Lizhao Wang, Huifang Ma
375-383
The Design and Implementation of the Curved Road Radar Early-Warning System
Jun Wen, Guoen Wei, Runfa Zhu
384-393
Application of Skin Color Model in Image Segmentation
Wei Wei, Tianyong Li, Jinfu Wei, Detian Zen, Weimin Ning
394-401
Gait Recognition Based on EMG Information with Multiple Features
Yueying Cao, Farong Gao, Liling Yu, Qingshan She
402-411
A Web-Based Platform for Segmentation of Abdominal Organs on CT Images
Xiaoxia Ning, Xuejun Zhang, Qianmei Yang
412-420
An Insider Threat Detection Method Based on User Behavior Analysis
Wei Jiang, Yuan Tian, Weixin Liu, Wenmao Liu
421-429
Obstacle Detection and Tracking Based on Multi-sensor Fusion
Shuyao Cui, Dianxi Shi, Chi Chen, Yaru Kang
430-436
Non-uniform Noise Image Denoising Based on Non-local Means
Jiaxin Li, Jing Hu, Min Wei, Bin Zhang, Yanfang Wang
437-445

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/