index - Computer and Computing Technologies in Agriculture V - Part I Access content directly
   


Full Text Documents

62

Search


Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture V (Part I)
Daoliang Li, Yingyi Chen (Eds.)
Front Matter

Decision Support Systems, Intelligent Systems and Artificial Intelligence Applications


Impact of Regional Industries on Logistics Demand with Improved Grey Analysis
Wenqin Cao, Haiyan Zhu, Bin Li
1-7
Research on the Shape of Wheat Kernels Based on Fourier Describer
Wei Xiao, Qinghai Li, Longzhe Quan
8-15
Research on Knowledge Acquisition of Motorcycle Intelligent Design System Based on Rough Set
Rong Dai, Xiangmin Duan
16-27
Research on the Common Causes of Defects and Their Prevention Measures for RCF-Type PCB Mills Production
Heying Wu, Haiyan Zhu
28-34
Implementation of Business Process Reengineering Based on Workflow Management
Wen Yang, Hongjiang Chen
35-40
Design of Labour Agency Platform Based on Agent Technology of JADE
Xiaobin Qiu, Nan Zhou, Xin Wang
41-45
GIS-Based Regional Agricultural Economic Information Query and Analysis System
Yan Xue, Yeping Zhu
46-53
Research on Static Decoupling Method of Non-Gyro Micro Inertial Measurement Unit
Mingli Ding, Dongmei Yang, Jindong Zhao, Lili Zhuang
54-64
Object Recognition on Cotton Harvesting Robot Using Human Visual System
Yong Wang, Xiaorong Zhu, Yongxing Jia, Changying Ji
65-71
The Design of Greenhouse Environment Control System Based on Variable Universe Fuzzy Control Algorithm
Haiyan He, Heru Xue
72-78
Research on Decoupling Control in Temperature and Humidity Control Systems
Weiming Cai, Songming Zhu, Huinong He, Zhangying Ye, Fang Zhu
79-89
Visualization of Virtual Plants Growth Based on Open L-System
Yingying Liu, Juan Pan, Li Yang, Xiaodong Zhu, Na Zhang
90-96
Research on Navel Orange Safety Production Information Management System
Huoguo Zheng, Shihong Liu, Liping Zheng, Jiayou Zhong
97-103
Rice Kernel Shape Description Using an Improved Fourier Descriptor
Hua Gao, Yaqin Wang, Guangmei Zhang, Pingju Ge, Yong Liang
104-114
Traceability System of Pig-Raising Process and Quality Safety on 3G
Benhai Xiong, Qingyao Luo, Liang Yang, Jiayi Pan
115-123
An Audio Generator System for Experimental Studies on Acoustic Biology
Weiming Cai, Huinong He, Songming Zhu
124-132
Research and Implementation of Safe Production and Quality Traceability System for Fruit
Juan Pan, Xiaodong Zhu, Li Yang, Shibin Lian, Na Zhang
133-139
Determination of Navel Orange Safety Production Traceability Information Based on HACCP
Haiyan Hu, Huoguo Zheng, Shihong Liu
140-146
Cooling Wet-Pad Fan Control System of Piggery Based on Zigbee
Runtao Wang, Fang Yang, Ming Li, Lei Tian, Yu Zhang
147-154
Agriculture Wireless Temperature and Humidity Sensor Network Based on ZigBee Technology
Xi Wang, Hui Gao
155-160
The Development of Decision Support System for Production of Layer
Jianhua Xiao, Hongbin Wang, Luyi Shi, Mingzhe Lv, Haikun Ma
161-168
Development and Application of a Farmland Test Data Processing System Designed for Wireless Sensor Network Applications
Jinqiu Zou, Qingbo Zhou, Peng Yang, Wenbin Wu
169-179
Study on Query System Based on Pomology Domain Ontology
Qian Sun, Qiulan Wu, Yong Liang
180-187
Research on Control System of Variable Rate Fertilizer Applicator in Precision Farming Based on Combined Positioning of GPS, Electronic Compass and Gyroscope
Guobing Pan, Xiao Feng
188-192
The Architecture Analysis of Internet of Things
Nihong Wang, Wenjing Wu
193-198
Design on Cucumber Traceability System Based on the Internet of Things
Bai Qu, Xinchao Jing, Xiaojun Wang, Ying Li, Yong Liang
199-208
Research on Orchard Field Data Service System
Lin Hu, Yun Qiu, Guomin Zhou
209-215
A Monitoring and Management System for Farmland Environmental Base on Flex and Web Services
Yanmin Wang, Yuchun Pan, Bingbo Gao, Zhenyu Zhang, Bingjun Li
216-228
GPC: An Expert System Based on Multi-branch Structure for Grass Pest Control Information
Zhigang Wu, Zehua Zhang, Wenxin Li, Guangjun Wang, Zhihong Li
229-235
The Current and Future Potential Geographical Distribution of the Solanum Fruit Fly, Bactrocera latifrons (Diptera: Tephritidae) in China
Xingli Ma, Zhihong Li, Wenlong Ni, Weiwei Qu, Jiajiao Wu, Fanghao Wan, Xuenan Hu
236-246
Spatial Variability and Lateral Location of Soil Moisture Monitoring Points on Cotton Mulched Drip Irrigation Field
Xiaoyun Lei, Fangsong Li, Shijun Zhou, Yan Li, Dachun Chen, Huanxian Liu, Yu Pan, Xiangmin Shen
247-257
A Separating Method of Adjacent Apples Based on Machine Vision and Chain Code Information
Juan Feng, Shengwei Wang, Gang Liu, Lihua Zeng
258-267
Design of Precision Fertilization Management Information System on GPS and GIS Technologies
Zhimin Liu, Weidong Xiong, Xuewei Cao
268-277
Models of Dry Matter Production and Yield Formation for the Protected Tomato
Yuli Chen, Zhiyou Zhang, Yan Liu, Yan Zhu, Hongxin Cao
278-292
The Technology System Framework of the Internet of Things and Its Application Research in Agriculture
Hong Zhou, Bingwu Liu, Pingping Dong
293-300
Water-Saving Irrigation Management and Decision Support System Based on WEBGIS
Zhifang Chen, Jinglei Wang, Jingsheng Sun, Aiwang Duan, Zugui Liu, Ni Song, Xiaofei Liu
301-312
Key Technology Study of Agriculture Information Cloud-Services
Yunpeng Cui, Shihong Liu
313-317
A SVM-Based Text Classification System for Knowledge Organization Method of Crop Cultivation
Laiqing Ji, Xinrong Cheng, Li Kang, Daoliang Li, Daiyi Li, Kaiyi Wang, Yingyi Chen
318-324
Near-Infrared Spectroscopy Technology for Soil Nutrients Detection Based on LS-SVM
Yandan Qiao, Shujuan Zhang
325-335
Large System Multi-objective Model of Optimal Allocation for Water Resources in Jiansanjiang Branch Bureau
Ping Lv, Dong Liu
336-345
Research on Digital Agricultural Information Resources Sharing Plan Based on Cloud Computing
Guifen Chen, Xu Wang, Hang Chen, Chunan Li, Guangwei Zeng, Yan Wang, Peixun Liu
346-354
Mechanisms of Soil Aggregates Stability in Purple Paddy Soil under Conservation Tillage of Sichuan Basin, China
Xiaohong Tang, Youjin Luo, Jiake Lv, Chaofu Wei
355-370
Design and Application of Quality Traceability System Based on RFID Technology for Red Jujubes
Fenghua Huang, Shujuan Zhang, Huaming Zhao
371-380
The Knowledge Representation and Semantic Reasoning Realization of Productivity Grade Based on Ontology and SWRL
Li Ma, Helong Yu, Yue Wang, Guifen Chen
381-389
Research on the k-Coverage Local Wireless Network and Its Communication Coordination Mechanism Design
Rongchang Yuan, Haigan Yuan, Si Chen, Longqing Sun, Feng Qin, Han Zhang, Yukun Zhu, Daokun Ma
390-401
Design and Development of Variable Rate Spraying System Based on Canopy Volume Measurement
Kaiqun Hu, Zetian Fu, Ronghua Ji, Jun Wang, Lijun Qi
402-413
A Wireless Sink Node Using Information Fusion for Water Quality Information Collection in Factory Aquaculture
Yuting Yang, Haijiang Tai, Daoliang Li, Yaoguang Wei
414-426
Experimental Study on the Reasonable Inbuilt-Ring Depth of Soil One-Dimensional Infiltration Experiment in Field
Guisheng Fan, Yonghong Han, Min Song
427-436
A Bayesian Based Search and Classification System for Product Information of Agricultural Logistics Information Technology
Dandan Li, Daoliang Li, Yingyi Chen, Li Li, Xiangyang Qin, Yongjun Zheng
437-444
Research on Agent-Based Bee Product Traceability Platform and Barcode System
Shengping Liu, Yeping Zhu, Shijuan Li
445-454
A Collision Detection-Based Wandering Method for Equipment Deploy Scene in Land Reclamation Area of Mining Dump
Juncheng Ma, Daoliang Li, Yingyi Chen, Li Li, Fei Gao, Lingxian Zhang
455-460
A Low-Cost Positioning System for Parallel Tracking Applications of Agricultural Vehicles by Using Kalman Filter
Fangming Zhang, Ximing Feng, Yuan Li, Xiuqin Rao, Di Cui
461-470
A Data Acquisition System Based on Outlier Detection Method for Weighing Lysimeters
Wenqian Huang, Chi Zhang, Xuzhang Xue, Liping Chen
471-478
Key Technology of South Sea Pearl Industry Management Information Service Platform Based on the Internet of Things
Longqin Xu, Shuangyin Liu, Daoliang Li
479-490
Design and Implementation of Farmland Prescription Fertilization System Based on WEBGIS and Target Yield Model
Qingfeng Wei, Changshou Luo, Junfeng Zhang
491-497
Design of Distributed Traceability System for Wheat Products Quality
Xingye Zhang, Jianqin Wang, Jianye Cui, Jie Zheng, Jing Pan, Manlin Chen
498-507
Least-Squares Approach for Harmonic and Interharmonic Analysis in Power System
Hong Luo, Hui Xue
508-512
A Research of Agricultural Informationalization Evaluation and Decision Support System
Lifeng Shen, Xiaoqing Yuan, Daoliang Li
513-523
Design of Expert System for Fault Diagnosis of Water Quality Monitoring Devices
Qiucheng Li, Daoliang Li, Zhenbo Li
524-529
Preliminary Design of a Recognition System for Infected Fish Species Using Computer Vision
Jing Hu, Daoliang Li, Qingling Duan, Guifen Chen, Xiuli Si
530-534
Conservation Based Information System for Agrifood Process Network Interoperability
Bela Csukas, Monika Varga, Sandor Balogh
535-544
Study of Automatic Test System of Surface Flatness in No-Till Field Based on the PLC Technology
Yanbo Su, Hongwen Li, Yarong Mi, Jin He, Qingjie Wang, Hui Li, Rabi Rasaily
545-554

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/